Fyzikální T-exkurze 2006 Fyzikální T-exkurze 2006

T-exkurze do laboratoře strukturní analýzy látek a do laboratoře deformačních zkoušek materiálů

V květnu se uskutečnily celkem tři zajímavé fyzikální T-exkurze.

Dvě byly zaměřené na difrakční analýzu krystalické struktury látek (Principy difrakce záření a Prášková rentgenová difrakce a určení mřížového parametru krystalické látky). První T-exkurze představovala úvod do problematiky, v druhé se již měřily vlastnosti látky.
Difrakce znamená lom. Lom světelných paprsků na krystalové mřížce látky nám může leccos prozradit o samotné struktuře této mřížky a tedy i vlastnostech látky.
Nejjednodušším příkladem difrakce je sledování lomu světla, svítíme li laserem na CD či DVD.
Při zkoumání vlastností látek byly rentgenové paprsky procházející krystalem látky zaznamenávány na fotocitlivou folii, posléze byl obraz vyvolán v temné komoře.


Třetí T-exkurze byla zaměřena na Deformační zkoušky materiálů. Různé kovy a různé slitiny kovů se chovají různě, jsou-li vystaveny zvýšené zátěži. V laboratoři, kde se T-exkurze konala, jsou speciální přístroje, které dokáží simulovat vysoké tlaky na různě vzorky materiálů. Důležitou částí práce je vyladění přístroje tak, aby z něho bylo možno odečítat hodnoty pro počítačové zpracování měření. U dvou různých vzorků materiálu tak bylo možné stanovit deformační křivku, která vypovídá o deformačních vlastnostech látky. Z deformační křivky je možno odečíst, kdy dochází k pružné (elastické) deformaci (tj. takové, kdy uvolnění tlaku vede k navrácení vzorku do původního tvaru) a kdy dochází k anelastické deformaci (tj. takové, kdy je už tvar vzorku trvale zdeformován).


[nahoru]

Komentáře (pro přihlášené)