T-expedice 2020 T-expedice 2020

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a jeho přípravy v online prostředí. Mezi přípravné činnosti patří výběr a specifikace badatelských záměrů, teoretická příprava, orientace v literatuře, příprava na činnosti na místě, sestavení badatelského týmu.

Expedice Talnetu slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat svět kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno?

Každý účastník má možnost zvolit si badatelský záměr, v jehož rámci se bude účastnit expedice.  V přihlášce si vybere primární téma, kterému se chce věnovat a náhradní - pokud by primární záměr byl již obsazen. Povinností badatelů je aktivně se účastnit online přípravy.

V roce 2020 pořádá Talnet dvě T-expedice:

A) ve dnech 1. - 8. srpna proběhne T-expedice v Jeseníku,

B) a v době 22. - 28. srpna v Pardubicích.

Přihlášku na Pardubickou expedici naleznete zde

Jesenická část T-Expedice

Přihlašování na jesenickou T-expedici ukončeno

Termín: od soboty do soboty 1. - 8. srpna 2020

ubytování: v Internátu a Hotelu M, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník.

 

Sraz a doprava: jsou dvě možnosti, jak se ke skupině expedičníků připojit:

1. Praha, hlavní nádraží - sraz u pokladen v nejnižším patře nádraží v 10:55 (odjezd vlaku je v 11:23).
2. Recepce Hotel M - SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Dukelská 1240/27, Jeseník v 15:00
 
Návrat:
8.8.2020 
1) odchod z Hotelu M v 10:30
2) Praha příjezd na na Hlavní nádraží 14:39
 

Nezapomeňte si vzít s sebou:

  • vyplněnou a podepsanou přihlášku, která vám přišla emailem po registraci do sekce
  • podepsaný souhlas s pořizováním videodokumentace
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • průkazku na vlak
  • pevnou obuv (nejlépe ještě jedny venkovní boty v případě promoknutí), vybavení proti dešti, horku, slunci a nepohodě, přezůvky
  • kapesné dle úvahy
  • teplé oblečení, pokrývku hlavy
  • tužku a papír na poznámky
  • věci pro zpříjemnění pobytu – např. společenskou hru, fotoaparát, hudební nástroj, dobrou náladu :-)

 

Přihlašování do sekcí uzavřeno.

Názvy sekcí:

Mapování invazních druhů rostlin podél vodních toků na Jesenicku

(biologická badatelská sekce)

Rostlinné invaze představují jednu z aktuálních výzev ochrany přírody a krajiny. Jako „invazní" jsou označovány takové druhy, které jsou v daném území nepůvodní a které se v krajině nekontrolovaně šíří. Často se jedná o konkurenčně zdatné druhy, které v novém prostředí snadno pronikají do (polo)přirozených společenstev, z nichž pak mohou vytlačovat původní, konkurenčně slabší druhy. Tím dochází k narušení vztahů v ekosystému a k ochuzení jeho druhové diverzity. Nezřídka končí invaze úplným potlačením původních druhů a vznikem jednodruhového porostu (monocenózy) invazního druhu. Některé invazní druhy rostlin se dostaly do povědomí také díky svému negativnímu vlivu na lidské zdraví – vzpomeňme třeba bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) způsobující tvorbu puchýřů, či významný alergen ambrózii peřenolistou (Ambrosia artemisiifolia).

Chceme-li účinně předcházet ekologickým i zdravotním dopadům výskytu invazních rostlin, potřebujeme informace o jejich biologii, invazní dynamice a současném rozšíření v krajině. O biologii invazních druhů a mechanismech jejich šíření máme již řadu obecných poznatků. Víme, že invazní druhy se úspěšně šíří v důsledku lidské činnosti, zejména podél dopravních komunikací. Jako přirozený migrační koridor jim však mohou sloužit také vodní toky, které umožňují přenos diaspor (semen, oddenků, kořenujících lodyh) na větší vzdálenosti. Typickými druhy, jež se prokazatelně šíří podél vodních toků, jsou křídlatky (Reynoutria spp.) a netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). Údaje o výskytu a rozšíření invazních druhů v břehových porostech jsou klíčové pro zamezení jejich dalšího šíření; tato data jsou však v mnohých regionech nedostatečná.

Cílem našeho projektu bude získat poznatky o rozšíření invazních druhů podél vybraných vodních toků na Jesenicku. Systematickým průzkumem předem vytipovaných řek a potoků zmapujeme výskyt invazních druhů v pobřežních porostech. Budeme sledovat charakter vodního toku a další vybrané ekologické faktory, které souvisejí s výskytem invazních rostlin. Naučíme se provádět fytocenologické snímkování. Porovnáme bohatost a druhové složení společenstev v různé míře zasažených invazí. Zaznamenané údaje o výskytu invazních rostlin vyneseme do mapy v prostředí GIS. Náš výzkum přinese nové poznatky o rozšíření invazních druhů v přírodovědně hodnotném regionu Jesenicka a následně může sloužit jako podklad pro aplikovanou ochranu přírody.

Garant: Mgr. Vojtěch Taraška

 

Lidová kultura Jesenicka v 19. a ½ 20. století na příkladu slavnosti Saatenreiten (etnografická badatelská sekce)

Tento badatelský záměr zahrnuje výzkum věnovaný konkrétnímu lidovému zvyku z jesenického regionu a pokus o rekonstrukci daného zvyku ve spolupráci s místními institucemi a spolky. Čeká vás studium knih a časopisů z období 19. - 21. století, z velké části v němčině, spolupráce s Vlastivědným muzeem Jesenicka a Státním okresním archivem v Jeseníku.

Podmínkou účasti na prezenční části je úspěšně vypracovaná online příprava a zájem o historii nebo etnografii. Výraznou výhodou je alespoň základní znalost německého jazyka.

Kapacita sekce je omezena na čtyři badatele. 

Garant: Marek Palys, marek.palys@talentovani.cz

 

Pozorování vývoje vlhkosti vegetačního krytu na Jesenicku pomocí multispektrálních družicových snímků sekce zrušena

(geofyzikální sekce)

Projekt je zaměřen na interpretaci vývoje vlhkostních poměrů na vybraných lokalitách na Jesenicku pomocí volně dostupných optických multispektrálních družicových dat Sentinel-2 L2A (data s atmosférickou korekcí), open-source softwaru QGIS a cloudové big data aplikace Sentinel-Hub. Právě multispektrální data nám umožňují pozorovat jevy, které nejsou běžně vidět lidským okem.  Využití tohoto typu dat pro pozorování změn vlhkostních poměrů je na výrazném vzestupu. Pro tato pozorování se využívají zejména infračervená spektrální pásma družicových dat. Pomocí kombinací informace z různých spektrálních pásem můžeme získat poměrové indexy, které nám umožňují pozorovat vývoj vlhkosti a též zdravotního stavu vegetace či detailně zkoumat vlastnosti půd. Z těchto indexů nás zajímá zejména index NDMI, který je někdy též označován jako Moisture Index (Vlhkostní index). Index využívá informace z obrazové hodnoty pixelu snímku blízkého a středního infračerveného pásma. Vypočítané indexy pro daná místa umožňují pozorování vývoje vlhkosti půd a vegetace v čase.

Vlhkost půd je velmi často řešeným tématem. Bývá dáváno do souvislosti s globálním oteplováním a dalšími kalamitními stavy. Základní hypotézou projektu je, zdali vlhkostních index NDMI (Normalized Difference Moisture Index, někdy též známý i jako NDWI – Normalized Difference Water Index) vypočítaný z dat Sentinel-2 s prostorovým rozlišením pixelu o velikosti 20 m poskytne dostatečné informace o hladině podzemní vody, případně zdali lze pomocí tohoto vybraného indexu pozorovat i souvislost s výnosností plodin v zemědělství, či pozorovat jevy jako jsou například kůrovcové kalamity (lýkožrout či mykózy stromů). Cílem práce je na zvolených lokalitách ukázat užitečnost dálkového průzkumu Země (dále jako DPZ) pomocí časových řad (anglicky Time Series), tedy grafu zobrazující vývoj vlhkostního indexu v čase pomocí souboru vícera družicových snímků. Hlavní hypotézou je potvrzení široké škály využití Moisture indexu. Ověření hypotézy by mohlo najít uplatnění také v oblasti zvané precizní zemědělství / lesnictví, kde hospodáři mohou díky datům získat velké množství informací ve velmi krátkém časovém intervalu o jejich pozemku. Následně pak mohou ke každému místu (pole, louka, les) přistupovat individuálně například ve výběru vhodných plodin, přistoupení k extenzivnímu zemědělství (např. pastva) nebo optimalizovat výnosy plodin pomocí vhodných hnojiv a střídání plodin. Z hlediska lesního hospodářství bylo cílem ověření pozorování proběhlých lesních biotických (kůrovcové kalamity) a abiotických (větrné kalamity) disturbancí, které často podněcují nutný zásah do lesního hospodářství vytěžením poškozených stromů pro ochranu a zachování ostatních stromů.

Odborný dozor projektu: Mgr. Josef Laštovička, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 

Radioaktivita jesenických pramenů, horniny a zlomy

(geologická sekce)

Horniny jsou základ. Někdy je jejich radonový polibek pěkně mokrý; když je dost intenzívní pak může být i léčivý. Cílem projektu je poznaní a zhodnocení radiohydrogeochemické situace, variability parametrů i možného balneologického potenciálu pramenů podzemních vod a závislosti na geologické stavbě území jesenicka.

Prozkoumáme dva blízké ale geologicky kontrastní terény s různou úrovní radioaktivity hornin, různým stylem tektonického postižení i rozdílným potenciálem výskytu radioaktivních vod. V prvním, na Zlatém Chlumu, navážeme na čerstvě proběhlý výzkum, který se doposud zaměřil pouze na oblast Studničního vrchu dalšího bezprostředního okolí Lázní Jeseník. Ale potom se zajedeme podívat a prozkoumáme i území na okraji orlicko-sněžnického krystalinika, které má jistě potenciál výskytu skutečných radioaktivních pramenů.

Poznáme spolu geologickou stavbu území při práci s geologickou mapou i s mobilními mapovými aplikacemi. Hodně se budeme pohybovat v terénu, kde se naučíme základy práce mapujícího hydrogeologa, tedy jak se správně geologicky zorientovat, jak průzkum vést, sebrat data i vzorky vod. Na terénní základně pak budeme měřit aktivitu radonu ve vzorcích vod, digitalizovat, vizualizovat a dále vyhodnocovat terénní data i diskutovat o směrování dalšího průzkumu. Pojeďte s námi! J

 

Experti a garanti: Mgr. Viktor GOLIÁŠ, Ph.D. (geolog) a Mgr. Lukáš ABT (geolog),

 

Dokumentaristika  (naplněno)

(IT sekce)

Sekce IT - DOKUMENTARISTIKA - se na T-expedici Jeseníky zaměří na tvorbu dokumentárního filmu zachycujícího průběh zejména prezenční části projektu. V hledáčku našich kamer a fotoaparátů budou všechny sekce, fyzikální, chemicko-fyzikální, sekce dálkového průzkumu Země, biologická i historická. Natáčet budeme na základně (Střední průmyslová škola Jeseník) i v terénu, ať už jím bude laboratoř, archiv, muzeum nebo příroda venku kolem nás. Využívat budeme i natáčení z dronů. Cílem naší sekce je vytvořit krátký dokumentární film, který bude mít mezi 15 a 45 minutami a který podá divákům základní přehled o T-expedici jako celku a obádání a výsledcích jednotlivých sekcí. Cílem sekce je vytvořit takový dokumentární film, který by mohl být přihlášen na festival akademických filmů AFO Olomouc v roce 2021.

Expert: Michaela Bělohlavá
Tel.: 605248717
Email: asasas3@seznam.cz

 

S vodou k Měsíci 

(fyzikální sekce)

Jak by mohla vypadat vodní raketa, která by dokázala dovézt člověka na Měsíc? Vodní rakety jsou oblíbené hračky. Fungují tak, že do lahve s vodou strčíme pumpičku, utěsníme hrdlo a tlakujeme vzduch uvnitř dokud se nám utěsnění nevytrhne z ruky. Poté voda, která je pod tlakem vzduchu vytryskne z lahve, což lahev vymrští do vzduchu.

V mojí sekci bychom prozkoumali, jak tyto rakety létají (zda mají konstantní tah, jeden rychlostí impuls…) a zjistit jak daleko doletí v závislosti na tom, jak ji vypustíme (např. náklon) a jejích parametrech (tlak, poměr vody a vzduchu, těžiště…) a sestavíme co nejefektivnější raketu (více stupňů, jiná velikost hrdla…).

Nakonec použijeme rovnice kosmonautiky jako např Ciolkovského rovnici, orbitální mechaniku atd., reálné lety k Měsíci a data získaná z našich pokusů k návrhu a odhadu velikosti vodní rakety, která by byla schopna dopravit člověka k Měsíci.

Tato sekce by tak kombinovala teoretický přístup (rovnice, počítání velikosti rakety…), experimenty (měření tahu motoru...) i kreativní inovace (sestavování raket).

Garant: Martin Švanda

 

Cena za T-expedici je 700,- Kč. Platbu poukazujte na účet číslo 79530011/0100 s variabilním symbolem 262. Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka T-expedice.

Kontakty na organizátory:

Vojtěch Tutr - vojtech.tutr@npicr.cz, 777 526 649

Renée Grenarová - renee.grenarova@npicr.cz, 778 885 345

Pavel Rušar - muzeum@jeseniky.net

 

Pardubická část T-Expedice

Termín: od soboty do pátku  22.-28. srpna 2020

Sraz a doprava: jsou dvě možnosti, jak se ke skupině expedičníků připojit:

1. Praha, hlavní nádraží - sraz u pokladen v nejnižším patře nádraží v 13:25 (odjezd vlaku je v 13:57).
2. Pardubice, hlavní nádraží - sraz ve vestibulu nádraží v 15:15

Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Pardubice

Pracovní část budeme trávit v Techneciu.

Pro účast na prezenční části T-expedice je nezbytně nutné absolvovat online přípravu. 

Přihlásit se můžete do jedné ze sekcí:

Pardubicko poslepu aneb Úpravy prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (architektonická badatelská sekce)

Zajímáte se o vozíčkáře, nevidomé a jejich životy mezi námi? Pak je tato sekce určena přímo vám! Během T-Expedice si osaháte chůzi naslepo, důvěru k sobě a okolí i mnoho dalšího! Výzkumným cílem bude zmapování města Chrudim po stránce přístupnosti pro občany s různým handicapem a porovnávání různých veřejně přístupných míst s již existujícími vyhláškami.

Podmínkou účasti na prezenční části je pouze úspěšně vypracovaná online příprava

Kapacita sekce je omezena na šest badatelů. Garantem sekce je František Tichý, frantisek.tichy@talentovani.cz

 

Historická badatelská sekce

Cílem této badatelské sekce je přinést kompletně zmapovaný životopis Františka Josefa Kinského. Čeká vás jak bádání v archivních fondech spojených s danou problematikou, tak i čerpání z odborné literatury a práce s pamětníky a nakonec i tvorba odborného článku či publikace.

Podmínkou účasti na prezenční části je pouze zájem o dané téma, základní znalosti historie, úspěšné absolvování online přípravy a vlastní notebook (ten však lze zapůjčit z našich zdrojů).

Kapacita sekce je omezena na čtyři badatele. Garantem sekce je Vojtěch Kuna, vojtech.kuna@talentovani.cz

 

Fotochemie rostlinných barviv (chemická badatelská sekce) (naplněno)

Všimli jste si někdy, že objekty kolem vás mají barvu? A zajímalo by vás, jak tohoto faktu využít při vědeckém pozorování? V této sekci se pokusíme sestavit zařízení, které dokáže změřit jednotlivé vlnové délky světla procházející chemickým roztokem, díky čemuž docela přesně zjistíme, jaké barvy roztok vstřebává. Takto se podíváme hlavně na různé ovoce a zeleninu, u kterých zkusíme rozpoznat jejich barviva. A nebylo by od věci zkusit, jak různé proměnné, jako teplota a pH, ovlivní pozorování.

Podmínkou účasti na prezenční části je pouze úspěšné vypracování online přípravy, výhodou (nikoliv podmínkou) je znalost systému Arduino, zkušenosti s používáním pájky a postupů datové analýzy.

Kapacita sekce je omezena na čtyři badatele. Garantem sekce je Ondřej Chlubna, ondrej.chlubna@talentovani.cz

 

Robotická badatelská sekce (naplněno)

Zajímá Tě, jak věci fungují uvnitř? Jsi kreativní člověk, který rád řeší složité problémy? Rád/a uvádíš věci do pohybu? Pokud ano, je tato sekce právě pro Tebe! Cílem sekce je návrh a sestrojení robotického vozítka - roveru, přičemž cíl vozítka i jeho konečná podoba je v rukou badatelů - tedy Tebe.

Sekce je vhodná i pro úplné začátečníky. Badatelé budou seznamováni se součástkami, programováním Arduina a 3D modelováním pro 3D tiskárnu, která nám bude k dispozici při konstrukci. Robotická sekce tak představuje unikátní možnost navrhnout něco podle svých představ a poté své návrhy realizovat.

Podmínkou účasti na prezenční části je pouze úspěšně vypracovaná online příprava, není tedy nutné mít žádné znalosti z oboru robotiky či elektrotechniky.

Garantem sekce je Jakub Pánek, jakub.panek@talentovani.cz

Dokumentační badatelská sekce

Cílem této badatelské sekce bude mapování činnost ostatních badatelských sekcí během prezenční části T-Expedice a propagace Talnetu navenek. Hlavní náplní bude tvorba audiovizuálních materiálů a jejich následné zpracování do publikovatelné podoby.

Podmínkou účasti na prezenční části je úspěšně vypracovaná online příprava. Výhodou je alespoň částečná znalost tvorby a zpracování videa; vlastní počítač není nutný.

Kapacita sekce je omezena na šest badatelů. Garantem sekce je Viktor Hvozda, viktor.hvozda@talentovani.cz

Botanicko-ekologická sekce (naplněno)

Botanická sekce se již tradičně bude zabývat vegetačně zajímavými lokalitami v oblasti konání expedice, ať už z pohledu konzervovaných biotopů či antropogenně ovlivněných stanovišť. Samozřejmostí je komplexní pohled na problematiku a propojení s ekologií a fytocenologií. Základem výzkumu je floristický, tedy terénní, průzkum lokalit se sběrem dat o složení tamních společenstev a zastoupení jednotlivých významných druhů (např. druhy Červeného seznamu). Z takto získaných dat bude provedena vegetačně-ekologická syntéza, která informace zařadí do širšího kontextu.

Expertogaranti: Mgr. Martina Röhlichová, Jiří Rudolf; martina.rohlichova@talentovani.cz

Na fyziku v týmu - fyikální sekce

Badatelská sekce bude věnovat svůj čas zajímavým a otevřeným fyzikálním problémům, především rozpracování a  řešení vybraných úloh ze zadání pro Turnaj mladých fyziků pro následující školní rok. Na rozdíl od školních experimentů nebo příkladů z olympiád a jiných soutěží nemusí mít úlohy jednoznačné výsledky a bude záležet na týmu fyzikální sekce, jak je uchopí a k jakému výsledku je dovede. Je vítáno vymýšlení témat ze strany badatelů (jejich finální výběr bude proveden po domluvě s expertem) a především spolupráce a kooperace při jejich řešení.  Vzhledem k interdisciplinaritě T-expedice je velmi pravděpodobné, že se na fyzikální sekci budou obracet ostatní sekce s drobnými problémy ze svého oboru.

Kvůli předpokládané náročnosti a ke zkoumání pokročilejších fyzikálních jevů se účast doporučuje především studentům navštěvujícím druhý stupeň střední školy. S tím souvisí i nezbytná online příprava spuštěná začátkem srpna; zabere několik málo hodin, ale bude zásadní při plánování následného výzkumu na T-Expedici.

Garantem sekce je Ngoc Hung Hoang, ngochung.hoang@talentovani.cz

Přihlášku vyplňte do 30.5.2020, ale neváhejte, protože kapacita sekcí může být naplněna dříve

Cena za T-expedici je 700,- Kč. Platbu poukazujte na účet číslo 79530011/0100 s variabilním symbolem 2621. Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka T-expedice.

Kontakty na organizátory:

Štěpán Peterka - stepan.peterka@npicr.cz, 722 967 630

Vojtěch Tutr - vojtech.tutr@npicr.cz, 777 526 649

Komentáře (pro přihlášené)