T-expedice 2017 T-expedice 2017

Termín: 27.8. - 2.9.2017

Ubytování je zajištěno v zámku ve Spáleném Poříčí http://www.zamekspaleneporici.cz/.


K dispozici je pět badatelských sekcí:

 • Biodiverzita (sekce byla naplněna a přihlašování do ní z kapacitních důvodů uzavřeno) - hlavním cílem je statistické srovnání celkového počtu druhů na zvolených dvojicích lokalit, a také srovnání počtu jedinců předem vybraných druhů na menších částech lokalit. Lokality budou, kromě rozdílu v zásazích z lidské strany, zvoleny s ohledem na co největší podobnost ve všech možných vnějších vlivech. Výsledkem bude mapa s datovými vrstvami s informacemi o biodiverzitě na lokalitě a také různé grafické a tabulkové statistiky druhů a množství jedinců.
  Hlavními metodami bude terénní pozorování a záznam dat o celkovém počtu druhů organismů na lokalitě. Další metodou bude kvalifikovaný odhad, a následný kontrolní výpočet počtu jedinců vybraných druhů na části lokality.
  Výsledky pozorování z terénu budeme nejprve statisticky zpracovávat a poté analyzovat konkrétní znaky území. Následovat bude komparace dat získaných analýzou pozorování z terénu.
  Další metodou, kterou budeme používat k objektivnímu srovnávání biodiverzity, jsou tzv. indexy biodiverzity, konkrétně pro náš záměr indexy Simpson a Shannon, které se používají v jiných vědeckých pracích a jejich výpočet je poměrně snadný.
 • Rostlinná barviva - zaměříme se na chromatografii jehličí, kdy budeme detekovat druhy právě touto metodou. Kromě chromatografie se budeme zabývat pozorováním barev v přírodě, kde si také nalezneme vzorky. Kromě toho se pokusíme použít i spektrofotometr, se kterým zjistíme absorpční spektrum daného vzorku a vlnovou délku.Chromatografie je metoda dělení směsí. Směs látek nanesená na stacionární fázi Alugramu (hliníková fólie potažená tenkou vrstvou silikagelu SiO3) je unášená mobilní fází (benzín:n-propanol:voda). Za fyzikálně-chemických dějů jednotlivých barviv v mobilní fázi a stacionární fázi dochází k jejich unášení vzhůru po desce. Jednotlivé látky ve směru mobilní fáze různou rychlostí (podle rozpustnosti, polarity). Nejrychlejší by měly být β-karoten po něm následují: chlorofyl A, feofytin, chlorofyl B, lutein (xantofyl), violaxanthin, neoxanthin.Pro odhalení barviv na alugramové destičce pouhým okem neviditelných poslouží manganistanová lázeň (vykoupání alugramové destičky se vzorkem v roztoku manganistanu) a UV světlo (posvícení).


  Výzkum bude probíhat jeden týden v srpnu roku 2017 na území Blovicka na jižním Plzeňsku. Badatelský tým bude mít rozdělený harmonogram dne na dvě poloviny, kdy v jedné části dne bude zůstávat v místě laboratorního zázemí a druhou polovinu dne se bude pohybovat v terénu. V terénu budeme nalézat vzorky z různých lokalit, prostředí a různého stavu a poté je budeme přenášet do laboratoře, kde je dále zpracujeme do vzorků pro použití k metodě TLC a spektrofotometrii. Následně budeme dle výsledků z TLC a spektrofotometrie nalezené druhy třídit do skupin dle druhu, lokality, stavu rostliny a dle obsahujících barviv. Třídění podle obsahujících barviv se bude řídit dle předem stanovené práce.

  V záměru se TLC budeme zabývat jako jednou z hlavnějších doplňkových metod pro určování druhů a množství barviv v rostlinách a pro možné sledování změn mezi jedinci a druhy.

  V laboratorní části, se také budeme zabývat analyzováním a zkoumáním dalších vzorků jako jsou například pyly jehličnanů a další vzorky, které si nasbíráme v terénu.

  Každý člen badatelského týmu dostane přidělený určitý druh jehličnatého stromu, na který se zaměří (pouze zaměří, budeme pracovat společně).

  V terénu se budeme pohybovat společně, dle předem stanovených plánů. Já jako garantka badatelského záměru z jižního Plzeňska si své znalosti o regiónu Blovicka ověřím na připravovaném výletu s ostatními garanty na dané místo, popřípadě na soukromém výletu. Koordinovaný i nekoordinovaný pohyb v terénu bude zabezpečen dle předem zjištěných požadavků pro terén. (které se výrazně neliší od regionu Přešticka, který mi je dobře znám).

  Hlavním cílem záměru je srovnat výsledky chromatografie s vypozorovanými změnami v morfologii stromů z různých stanovišť a hledání vztahů mezi nimi.

 • Antropologie - cílem je najít podobnosti či rozdíly mezi složením bronzu v různých lokalitách, zaznamenání těchto údajů, následné učinění závěrů, proč tomu tak je. Zda jde pouze o shodu okolností nebo zda tato podobnost má nějaký důvod. Tato oblast totiž ještě nebyla plně prozkoumána.
  Druhá část má badatele seznámit se zraněními a nemocemi, které můžou na kostech zanechat stopy, její účel je tedy také didaktický, ale má snahu opět objevit spojitost mezi zraněními nebo nemocemi v různých lokalitách.
  Co se bronzových nástrojů týče, bude zjišťována jejich hustota a na základě dalších údajů, jako je barva, tvrdost a podobně, se bude určovat možnost převahy některých příměsí. Následně se provede analýza dat a bude zjištěno, jaké složení má bronz v daných oblastech a zda se objevují nějaké podobnosti. Zkoumáno bude také jejich provedení a proběhne komparace s nástroji z eneolitu, což je pozdní doba kamenná, která době bronzové předcházela.
  Druhá část záměru, bude zahrnovat ohledávání kostí, objevování stop po nemocích či zraněních a na základě literatury, která je uvedena níže, či internetových zdrojů bude následovat určení typu nemoci nebo zranění. Tato data budou analyzována a budou vyvozeny závěry, které typy nemocí či zranění se v té době vyskytovaly a jestli se nenachází mezi místy nálezu nějaká podobnost.

  U bronzových nástrojů je potřeba zjistit hustotu. Tu získáme z dostupných záznamů nebo pomocí zjištění objemu a váhy tělesa a následného výpočtu hustoty. Objem tělesa se dá zjistit ponořením celého tělesa do kapaliny známé hustoty a změřeného objemu tak, aby se vznášelo. Poté se poznačí výška, do které kapalina dosahuje, následně se těleso vytáhne a dolije se další množství stejné kapaliny do poznačené výšky. Dostaneme výsledné množství kapaliny. Poté změříme objem výsledného množství kapaliny. Nakonec rozdíl objemu výsledného množství kapaliny a objemu předchozího množství kapaliny udává objem našeho tělesa. Váhu zjistíme zvážením tělesa na váze. Hustotu poté vypočteme. K získání údajů tímto způsobem, budou tedy potřeba váhy, nádoba na umístění tělesa a daná kapalina (pravděpodobně voda). Poté pomocí internetových zdrojů bude na základě hustoty, barvy a dalších vlastností, zkoumáno, jaké příměsi nejspíše převažují.
  Poté se zaměříme také na provedení a budeme porovnávat nástroje z doby bronzové s nástroji z pozdní doby kamenné.
  Na kostrách by se zkoumaly stopy po nemocích či zraněních nejčastěji lidským okem. Badatelé by používali literaturu, mohli by používat literaturu, která je uvedená níže či internetové zdroje. Badatelé se budou snažit zjistit, která zranění či nemoci se vyskytují v oblasti Blovicka, zda se některá objevují častěji než ostatní a rozšíří si své znalosti o nemocích a jejich projevech na našich kostech.
   
 • Fyzika (sekce byla naplněna a přihlašování do ní z kapacitních důvodů uzavřeno) - Cílem záměru bude prozkoumání jevů inspirovaných každodenními fyzikálními ději, se kterými se běžně setkáváme aniž si jejich existenci  uvědomujeme. Zkoumání se bude zaměřovat na několik jevů, které se na první pohled nemusí žádným způsobem pojit, avšak při bližším zkoumání se pokusíme navzájem nepropojené jevy propojit. Při absolvování mnoha kurzů a seminářů jsem na jejich fungování nalezla jednu drobnou vadu. Tou chybou je především krátkodobé trvání akcí.
  V případě krátkodobých akcí, které trvají několik hodin maximálně den až dva, nelze „přepnout" myšlení z naučeného přijímání do kreativního řešení vědeckých otázek. Díky T-Expedici je možné využít delšího trvání a tento velký nedostatek, který brání lepšímu řešení fyzikálních problémů. Hlavním cílem badatelského záměru je prozkoumání jevů inspirovaných každodenními fyzikálními ději, které vychází z běžných zkušeností. V rámci zkoumání se budou konstruovat jednotlivé aparatury a pomůcky, které napomohou jednotlivým měřením. Hlavním oborem zájmu zkoumaných dějů jsou různé odvětví fyziky, které zahrnují především optiku, elektromagnetismus a mechaniku, ale i jiné. Jelikož je však svět kolem nás velice rozmanitý, mohou se v rámci bádání objevit i jiné okruhy fyziky, které nejsou až tak běžné v rámci běžných znalostí studentů. V jednotlivých úlohách nepůjde jen o mechanické řešení problému, ale o tvůrčí přístup k jednotlivým problémům, které mohou nastat a následné jejich propojení, ačkoli se to může na první pohled zdát
  nemožné. Spolu s praktickým poznáváním fungování fyzikálních jevů se v rámci jednotlivých zkoumání badatelé seznámí i s historickým kontextem a jak objevy jednotlivých fyzikálních jevů ovlivnily moderní společnost. V tomto případě se badatelé seznámí s problémem již v předstihu a následně budou, v rámci odpočinkových aktivit v průběhu celé expedice, probíhat diskuse o předem nabytých vědomostech a rozbory o různých tématech s tím spojených.
  Jelikož vědecká praxe si žádá také prezentaci výsledků, uskuteční se v rámci časových možností několik oddychových aktivit, které se budou zabývat rozvojem rétorických a improvizačních schopností. Tyto schopnosti napomohou i následnému kritickému myšlení při řešení jednotlivých úloh.
  Výsledky získané v jednotlivých úlohách poslouží k poznání méně známých fyzikálních jevů, které se objevují kolem nás. Kreativní myšlení, které je nutné pro řešení, umožňuje nalézt nové a inovativní řešení. Mnoho velkých vynálezců a objevitelů začínalo pomocí jednoduchých pokusů a zákonitostí. Pokrok nejde zastavit a proto je především nutné stavět na již známých zákonech a zkušenostech, které se získávají praktickým zkoušením již prověřených věcí. Pomocí opětovného zkoumání jevů souvisejících s již známými jevy nám dokážeme odhalit nové zákonitosti. Jelikož i jevy, které se objevují běžně jako například již uváděný dalekohled, se dnes vyskytují téměř na každém kroku, ale podstata ze které to vše vzešlo nikdo neprozkoumal. Díky novému zkoumání
  právě těchto zákonitostí nám umožňuje pochopit jak to všechno vzniklo a že ne vždy je nutné používat extrémně složité přístroje. I velice jednoduché konstrukce dokáží udělat svou práci. V případě nouze se na některé věci musíme spolehnout a pokud chceme přežít, i takové primitivní věci jako fyzikální zákony a podstata jevů okolo nás nám může zachránit život.
 • Radiogeologie - záměr se věnuje souvislosti geologického podloží a
  radioaktivity v oblasti Blovicka a Nepomucka. Obor tohoto záměru je však velmi těžký určit – jedná se o práci na pomezí fyziky, chemie a geologie. Vedlejším oborem bude také historie, neboť součástí badatelského záměru je i výzkum historie těžby radioaktivních surovin v okrese Plzeň-jih. Měření bude
  probíhat pomocí Geiger-Müllerova přístroje a různých dalších spektrometrů. Toto
  území je vhodné nejen z hlediska geologického podloží, ale i skutečností, že se zde v minulosti těžila uranová ruda na jaderný výzkum Sovětského svazu.
  Tento výzkum bude v této oblasti jedinečný, anžto se nejedná o moc známé místo
  ani mezi odbornou veřejností, i když podmínky jsou tady stejné jako na Jáchymovsku nebo Příbramsku. Výsledky tohoto výzkumu tedy nezapadnou v haldě dalších podobných prací, ale badatelé budou vlastně takovými „pionýry".
   

Doprava:

Na místo vyjedeme společně z Prahy vlakem s odjezdem ve 13.15 z hlavního nádraží.

Čas a místo srazu: 27.8.2017 ve 12.45 v Praze na hlavním nádrazí u ČD centra (nejnižší podlaží) mezi výtahy. Od vlaku bude zajištěn odvoz.

Další možnosti: Plzeň hlavní nádraží u vlaku s odjezdem v 15.08 směr Horažďovice nebo přímo ve Spáleném Poříčí v zámku (po 16.00).

Cena:

Účastnický poplatek je 350,- Kč.  V ceně je zahrnuto ubytování, strava, práce expertů a organizátorů, místní doprava během expedice. Projekt T-expedice finančně podporuje Talentcentrum NIDV. Poplatek uhraďte na účet 79530011/0100 s variabilním symbolem 893 Po obdržení platby vám bude zaslána přihláška na tisk.

Účastníci si budou hradit jízdné do Prahy (z Prahy do Spáleného Poříčí a ze Spáleného Poříčí budeme jízdné hradit) a zpět.

Přihláška na T-expedici 2016

Uzávěrka přihlášek do 13.8.2017

Kontakty pro dotazy:

Štěpán Peterka - peterka@nidv.cz, 722 967 630

Miroslav Litavský - litavsky@nidv.cz, 777 529 028

Vojtěch Tutr - tutr@nidv.cz, 777 526 649

Komentáře (pro přihlášené)