T-expedice 2016 T-expedice 2016

Základní informace o prezenční části T-expedice 2016:

T-xpedice proběhne ve dnech 21. – 27. 8. 2016.

T-xpedice 2016 naváže na úspěšné předchozí ročníky expedici TIS z roku 2013, expedici Martagon 2014, expedici Radnice 2015. Letos budou naše výzkumy probíhat v oblasti Krušnohorska - v okolí Hory Svaté Kateřiny a v Oseku. Základna všech sekcí bude v Střední odborné škole energetická a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Chomutově.

Přípravy Expedice 2016 probíhá v kurzu T-expedice: příprava.

Badatelské sekce

Každý účastník má možnost zvolit si badatelský záměr, v jehož rámci se bude účastnit expedice.  V přihlášce si vybere primární téma, kterému se chce věnovat a náhradní - pokud by primární záměr byl již obsazen.

Anotace jednotlivých sekcí:

 • Geoinformatika - sekce se bude věnovat tvorbě map pomocí počítačových programů. Pokud se zajímáte o informatiku (geoinformatiku) nebo vás baví práce s grafickými programy, tato sekce je dobrá volba. Z teorie se dovíte o různých kartografických metodách, které se používají a v praktické části se naučíte tvořit mapy pomocí počítačového programu QGIS a zaznamenávat geografické údaje do veřejné online mapy OpenStreetMap. Data k vizualizaci nám budou poskytnuta geografickou sekcí, se kterou budeme v úzké spolupráci. Zástupci z naší sekce se budou moci připojit k výzkumu v terénu a být přítomni u měření, jehož výsledky pak budeme vizualizovat.
 • Ekologiebadatelský záměr je cílen ekologicky či viděno podrobněji ekologicko - biologicko historicky, nevyhnutelně to spolu souvisí. V názvu ekologie jsou skrývaná dvě řecká slova oikos (dům, prostředí, domácnost) a logos (slovo poměrně širokého významu, které může též znamenat sbírání poznatků, vytváření obecných pojmů
  a souvislostí a může znamenat tvůrčí principy, též slovo logos jako slovo či zákon, obecně používán jako věda).
  V badatelském záměru vyjděme z toho, že ekologie znamená "nauku o péči o dům, o prostředí". V souvislostech vývoje prostředí a krajiny Krušných hor je možné poodhalit řadu souvislostí a vazeb. Historický vývoj, tedy lidské působení v oblasti, je důležitým faktorem ovlivňujícím vzájemné vztahy mezi organismy a přítomnost organismů vůbec. Toto je potřeba vzít na vědomí a nahlédnout do kontextu.
  Člověk žil od pradávna s krajinou a tím ji ovlivňoval, vědomé ovlivňování je pak další úrovní jeho působení.
  Badatelský záměr by měl obsáhnout i vědomou zpětnou vazbu v působení člověka.
  Je mnoho odkazů na aktuální výskyt organismů v oblasti Krušných hor například užovka stromová v introdukci, lupina mnoholistá (vlčí bob) ve své invazi, malé lokality horkých kosatců ve své vzácnosti a je mnoho kontextu v lokalitě Krušných hor - například velkoplošné meliorace v druhé polovině dvacátého století a nynější stav. To jsou jen některé příklady, kde jsou zřetelné ekologické souvislosti a mohly by být motivací při specifikaci záměru.
 • HistorieHistorická sekce se letos bude zabývat proměnami oseckého kláštera  mezi první a druhou světovou válkou. Budeme pracovat s primárními zdroji (tj. archivní fondy), pátrat po pamětnících a naučíme se analyzovat prameny a myslet v souvislostech. Jako v minulém roce budeme dané téma zpracovávat z více různých pohledů. Zaměříme se na hospodářské a společenské změny související se vznikem samostatného Československa, které jsou v této oblasti (v té době německé) dobře patrné. Zároveň se pokusíme zhodnotit pro dané období vliv cisterciáckého kláštera, tj. poměrně uzavřené instituce, na město Osek, které díky tomuto klášteru vzniklo a jehož starší historie je s ním velmi pevně spjata. Badatelé budou pracovat do značné míry samostatně, předchozí zkušenost s podobnou činností je proto zvláště vítána, byť naprosto není podmínkou.
 • Fyzika - Badatelská sekce věnuje svůj čas řešení zajímavých a otevřených fyzikálních problémů. Na rozdíl od školních experimentů nebo příkladů z olympiád a jiných soutěží nemusí mít úlohy jednoznačné výsledky a bude záležet na týmu fyzikální sekce, jak je uchopí a k jakému výsledku je dovede. Je vítáno vymýšlení témat ze strany badatelů (jejich finální výběr bude proveden po domluvě s expertem) a především spolupráce a kooperace při jejich řešení. Příkladem zkoumaných jevů může být ověření tvrzení "slepě" používaných v mnoha filmech, že elektromagnetické záření z mobilního telefonu nebo ze zařízeních vysílajících na jiných frekvencích lze relativně jednoduše odstínit Faradayovou klecí (soustavou vodičů obklopujících zdroj záření). Vzhledem k interdisciplinaritě T-expedice je velmi pravděpodobné, že se na fyzikální sekci budou obracet ostatní sekce s drobnými problémy ze svého oboru; opačná kooperace může probíhat např. u zpracování dat (informatická sekce) nebo při použití chemických metod. Kvůli předpokládané náročnosti a ke zkoumání pokročilejších fyzikálních jevů se účast doporučuje především studentům navštěvujícím druhý stupeň střední školy.
 • GeografieGeografická badatelská sekce se obecně bude zabývat fyzicko-geografickou charakteristikou vybrané oblasti, a to zejména z pohledu bio-pedologickéo a pedo-hydrologického. V první zmíněné tematice se zaměří na průzkum půdního edafonu (oživení půdy) a to na různých lokalitách za účelem porovnání půd a jejich vhodnosti pro život, a také naopak na vlivy půdních živočichů na půdu. Ve druhé tematice se pak badatelská sekce zaměří na hydro-fyzikální vlastnosti půd, zejména retenční a využitelnou vodní kapacitu. Třetí tematikou geografické sekce pak bude zpracování mentálních map, ve kterých se sekce zaměří na zkoumání představ místních obyvatel o prostoru, ve kterém žijí a rovněž na změny geografických a topografických představ účastníků expedice v jejím průběhu. 

Ubytování

Bydlet budeme letos v domově mládeže Na Průhoně v Chomutově. K dispozici budeme mít 2 - 3 lůžkové pokoje se sociálním zařízením. Pokud vedoucí sekce nezvolí více než jednodenní výpravu do terénu, nebude třeba klasické expediční výbavy jako je spacák a karimatka. 

 

Doprava:

Na místo vyjedeme společně z Prahy vlakem v 11.27, sraz na Hlavním nádraží před ČD centrem je v 11.15. Společně pojedeme též do Prahy zpět - předpokládaný příjezd ve 14.28 na Hlavní nádraží v Praze.

Cena:

Účastnický poplatek je 350,- Kč.  V ceně je zahrnuto ubytování, strava, práce expertů a organizátorů, místní doprava během expedice. Projekt T-expedice finančně podporuje Talentcentrum NIDV. Poplatek uhraďte na účet 79530011/0100 s variabilním symbolem 892 Po obdržení platby vám bude zaslána přihláška na tisk. Účastníci ze zahraničí zaplatí celou částku až na místě.

Účastníci si budou hradit jízdné do Prahy (z Prahy do Chomutova a z Chomutova do Prahy budeme jízdné hradit) a zpět.

Přihláška na T-expedici 2016

Kontakty pro dotazy:

Štěpán Peterka - peterka@nidv.cz, 722 967 630

Miroslav Litavský - litavsky@nidv.cz, 777 529 028

Vojtěch Tutr - tutr@nidv.cz, 777 526 649

Komentáře (pro přihlášené)