Výsledky a Přínos

Během inventarizačního průzkumu brouků na Čihátku, který probíhal od 25.8. do 28.8. 2014, se naší sekci podařilo odchytit a determinovat pomocí smýkání, zemních pastí a volného sběru celkem 52 druhů ze 14 čeledí. Mezi nejpočetnější čeledě patří střevlíkovití (23 druhů), slunéčkovití (7 druhů) a drabčíkovití (6 druhů).

Mezi velmi významné nálezy patří prskavec větší (Brachinus crepitans (Linnaeus, 1778)) z čeledi střevlíkovitých. Jedná se o zákonem chráněný druh (kategorie ohrožený). V České republice má jen 3 větší oblasti výskytu. My jsme pozorovali jednoho zástupce tohoto druhu na louce v lokalitě, kde jeho výskyt ještě nebyl zaznamenán (viz mapka).

Střevlík svraštělý (Carabus intricatus Linnaeus, 1761) z čeledi střevlíkovitých patří k hojným druhům a probíhá jeho mapování na Biolibu (http://www.biolib.cz/cz/speciesmapping/id3/?sectid=2), do kterého jsme se chtěli zapojit v případě nalezení vhodného druhu. Podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) je tento druh na červeném seznamu jako NT (téměř ohrožený). Byl zastoupen 1 exemplářem nalezeným při volném sběru v lese.

Střevlík (Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1824) z čeledi střevlíkovitých je uveden na Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (JAN FARKAČ, DAVID KRÁL & MARTIN ŠKORPÍK 2005) v kategorii VU (zranitelný). V posledních letech je zaznamenáno již velmi málo pozorování tohoto druhu na území ČR.

Bohužel v této oblasti v minulosti nikdy nebyl proveden žádný systematický průzkum brouků a nejsou odtud známé ani jednotlivé publikované nálezy. Nemůžeme tak naše výsledky s ničím srovnat. Doufáme v pokračování výzkumu, např. i v měsících bohatších na výskyt brouků, a také by stálo za to zaměřit se i na jiné řády hmyzu.

Spolupráce

Abychom o území získali lepší představu, pozvali jsme si botanickou sekci, aby její členové provedli inventarizaci druhů rostlin na louce. Výsledkem bylo zjištění, že je louka poměrně druhově rozmanitá. Nejvýraznějšími znaky lokality je vysoká četnost jedinců různých druhů jetele (související s výskytem listopase jetelového) a velké množství jedinců dubu na okraji této oblasti, na které se specializuje nosatec dubový. Velmi zajímavý je výskyt máty poleje (Pulegium vulgare), která patří do kategorie C1 – kriticky ohrožené druhy.

Výcvik švábů

Naším záměrem bylo dokázat, že i švábi se mohou učit. Pro výcvik jsme si připravili 2 metody (navádění a tvarování). Celý nápad byl podložen jen 1 videem, na kterém šváb lezl přes překážky.

Popis

První den na nás švábi syčeli při každém pokusu o přiblížení ruky a o žrádlo neprojevovali sebemenší zájem. Jelikož druhý den nereagovali ani na naše doteky, usoudili jsme, že teplota v místnosti, kde byli umístěni, je silně nevyhovující. Izolovali jsme proto provizorní terárium od chladné podložky. Třetí den ráno už jedna samička žrala jablko. Kolem tohoto kousku jsme nejdříve pouze pohybovali rukou, poté se ho lehce dotýkali a nakonec ho po teráriu posouvali. S radostí jsme pozorovali, že za ním samička leze a naše pohyby jí tolik nevadí. To samé se zopakovalo večer. Čtvrtý den jsme nedospěli k žádnému pokroku. Pátý den jsme se pokusili o zopakování třetího dne až večer. Aktivně se projevil jeden ze samců, který za potravou lezl téměř 5 minut.

Závěr

Naše výsledky jsou bohužel neprůkazné. Švábi potřebují více času na aklimatizaci. Dva jedinci (samice a samec) byli schopni spolupracovat už po několika dnech, ale ostatním by i jen na to, aby si zvykli na nové prostředí a manipulaci s nimi, bylo nutné nechat více času. Samotný výcvik proto nebylo možné zahájit.

Facebook www.talnet.cz