Úvod

Badatelský tým Botanika na expedici pět dní zkoumal v terénu tři různé skupiny rostlin. Výchozím bodem pro určení konkrétního předmětu zájmu byla diplomová práce Ondřeje Bílka „Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko“1, pro kterou byla data sbírána v letech 2001-2002.

Zmíněná práce obsahuje inventarizaci rostlinných druhů přítomných v rezervaci a doplňuje předešlá mapování těchto druhů. Lokalita Jezírka je význačná ve více směrech. Je totiž nesmírně druhově rozmanitá; v Bílkově inventarizaci bylo zaznamenáno 316 taxonů cévnatých rostlin. Vyskytuje se v ní několik skupin druhů, jež jsou hodny prozkoumání.

Z toho vycházela i formulace cíle bádání. V prvé řadě bylo záměrem potvrdit v lokalitě výskyt co nejvíce rostlin, které jsou význačné, tedy například druhy ohrožené nebo do rezervace zavlečené. Kromě ověření přítomnosti druhů v lokalitě bylo za cíl zvoleno také zhodnocení stavu populace některých druhů v rezervaci a případně stanovení předpovědi o budoucím vývoji daných populací. Dále bylo naplánováno vytvoření map znázorňujících výskyt jednotlivých druhů v lokalitě.

Nedílnou součástí výzkumu bylo vyhledávání rostlin v terénu podle plánků z práce Ondřeje Bílka. Vybrané rostliny byly určovány v terénu nebo později na základně z pořízených fotografií a zjištěné údaje byly zaznamenávány do připravených tabulek. Poloha rostlin byla zaznamenávána pomocí GPS, ovšem lokalizace nebyla příliš přesná a přispěla pouze k orientačnímu označení místa výskytu jedinců. To ale bylo pro potřeby tvorby plánků dostačující. Dále bylo určováno stáří jedlí pomocí vzorce využívajícího obvod kmene ve výšce 1,3 metru a specifický koeficient pro stáří tohoto druhu2.

S = (O/14) – 3

S...stáří stromu
O...obvod kmene v mm měřený ve výšce 1,3 m nad zemí

Mapy z výchozí práce:


Výskyt druhů – mapa
Výskyt dalších významných taxonů – mapa
Seznam členů sekce:
  • Martina Röhlichová – Expertka
  • Anna Korytářová – Garantka
  • Kamila Herková – badatel, specializace na fotodokumentaci
  • Eva Matoušková – badatel, specializace na fotodokumentaci a tvorbu map
  • Kryštof Nuc – badatel, specializace na určování rostlin
  • Jiří Rudolf - badatel, specializace na určování rostlin
  • Pavel Rušar – Asistent
Facebook www.talnet.cz