Výsledky

Bádání prokázalo, že v PR Jezírka se v současnosti nachází velké množství významných druhů, což jistě souvisí s vysokou biodiverzitou této rezervace. Byly zkoumány tři skupiny rostlinných druhů, přičemž byli nalezeni zástupci ze všech těchto skupin a z pozorování byly učiněny závěry. Vzhledem k malé časové dotaci určené k terénnímu bádání nebylo možno nalézt úplně všechny vytipované druhy, nicméně zaznamenané nálezy byly nepochybně úspěchem.

Výzkum potvrdil výskyt čtyř ze šesti ohrožených druhů v lokalitě. Byl zhodnocen současný stav a předpovězen možný budoucí vývoj. Významné jsou informace o tisu červeném, o jehož přežití v přírodě je v současné době evidentně usilováno ze strany Správy CHKO Křivoklátsko. Potěšující je zpráva o výborném stavu populace oměje vlčího moru pravého. Totéž je možno říci i o lilii zlatohlavé.

Ve zkoumání druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR byla věnována pozornost především jedli bělokoré, jejíž populace by zde měla přežít, ač s pomocí člověka. Dále došlo k potvrzení výskytu dalších vzácných rostlinných druhů z tohoto seznamu a především k objevu konopice úzkolisté, která dříve zaznamenána nebyla.

Antropofytů, tedy rostlin v lokalitě nepůvodních, bylo v rezervaci přítomno nezanedbatelné množství. Jednalo se o 11 druhů, přičemž je možné, že další unikly pozornosti badatelského týmu. Nejvíce se v lokalitě vyskytuje netýkavka malokvětá. Přínosem bádání je objev druhu, jenž zatím nebyl v rezervaci uváděn, a to netýkavky žláznaté. Jmenovaná rostlina je poměrně rozšířený invazní druh, který se zatím nestihl přímo v rezervaci příliš rozmnožit. Proto by ještě mohlo být možné šíření netýkavky zabránit.

Práce botanické sekce pomohla potvrdit po letech uběhlých od floristického průzkumu Ondřeje Bílka výskyt alespoň části ohrožených druhů, druhů Červeného seznamu a antropofytů uváděných v lokalitě. Došlo ke zhodnocení stavu populace některých druhů a navíc k objevení dvou druhů dříve v PR Jezírka nezaznamenaných. Rovněž byla pořízena fotodokumentace nalezených druhů a vznikly také mapy znázorňující rozložení sledovaných druhů v lokalitě.

Badatelský tým na místě působil pouhých pět dní, tudíž je pravděpodobné, že některé významné druhy jím nebyly zaznamenány. PR Jezírka si ale jistě zaslouží další pozornost, neboť je o této lokalitě možno prohlásit, že je z botanického hlediska významná. Proto by bylo vhodné provést znova důkladnou inventarizaci a dále se zaměřovat jak na druhy ohrožené, tak na omezení šíření antropofytů a invazních druhů, jako je například netýkavka žláznatá.

Sekce Botanika jistě přispěla k rozšíření poznatků ohledně pozoruhodných rostlinných druhů v přírodní rezervaci Jezírka. Přinesla aktuální informace o některých druzích v rezervaci a naznačila další možné směry výzkumu v této lokalitě.

Facebook www.talnet.cz