Café Talnet Café Talnet

Café Talnet přináší více méně pravidelně online setkání se zajímavými osobnostmi české či zahraniční vědy a techniky, zábavu a poučení.

Café Talnet vznikající za spolupráci s FYKOSem (tj. i Přednášky z moderní fyziky) probíhají od 18 hodin na webové adrese https://connect.cesnet.cz/fykos/

Další Café Talnet:

14. listopadu 2013: Tepelné stroje (přednáška FYKOSu - Lukáš Ledvina)

Na přednášce začneme termodynamickými zákony a rovnicí ideálního plynu. Dále si odvodíme vztahy platící pro izotermický, izochorický, izobarický a adiabatický děj s ideálním plynem. Nakonec si zavedeme, co to je účinnost tepelného stroje, a vypočítáme si několik příkladů.

Záznam na https://connect.cesnet.cz/p6auzytq50i/

28. listopadu 2013: Magnetostatika (přednáška FYKOSu - Ján Pulmann)

Vysvětlíme si, jak je popsáno magnetické pole, jak vzniká a zkusíme zodpovědět otázku "Jaký silný je magnet na lednici?".

Záznam na https://connect.cesnet.cz/p4xxzn4e71w/

12. prosince 2013: Speciální teorie relativity (přednáška FYKOSu - Jakub Vošmera)

Vybudujeme základy STR z Einsteinových postulátů: odvodíme Lorentzovu transformaci a objevíme krásu prostoročasových diagramů při řešení komplexních úloh. Řekneme si, co je to invariantní interval, vlastní čas a proč je současnost relativní. Nabyté znalosti aplikujeme na parkování aut do garáže a rozpad mionů. Závěrem prozradíme roli energie a hybnosti při rozpadech a srážkách částic a podíváme se na Comptonův rozptyl. 

Záznam na https://connect.cesnet.cz/p9pia68mqoy/

 

Archiv odvysílaných dílů:

31. října 2013: Kmitání (přednáška FYKOSu - Jakub Kocák)

Na přednášce si ukážeme něco málo o kmitání, matematickém popisu kmitání, různých aspektech kmitavého pohybu a různé způsoby řešení příkladů spojených s kmitáním.

Záznam přednášky většiny můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p1i8f96ffw5/ (bohužel, ve 46 minutě vypadla kamera - shlédnout můžete tedy pouze 3/4 přednášky)

 

____________________________________________________________

 

17. října 2013: Modely atomu (přednáška FYKOSu - Radomír Gajdošoci)

Společně se podíváme na stručný historický vývoj názorů na stavbu atomu. Zkusíme aplikovat naše znalosti na řešení stavby a vnitřního mechanismu některých modelů atomu a vysvětlíme si, proč a kde selhává klasická fyzika při popisu atomu. Nakonec si ukážeme, jak nás právě kvantová mechanika dokáže vytáhnout z těchto problémů.

Záznam přednášky můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p33axmtbwm8/

____________________________________________________________

13. prosince 2012 od 18.00: Aproximace (přednáška FYKOSu - Jakub Vošmera)

Většina z nás tuší, že problémů jednoduše řešitelných na papíře je ve fyzice poměrně málo. Spokojíme-li se ale s přibližnými výsledky, které však v jistých mezích mohou danou situaci zachycovat dostatečně přesně, jsme schopni elegantně popsat chování i na první pohled komplikovaných systémů. Za pomoci mocninných rozvojů odvodíme vztahy, které následně aplikujeme na řadu úloh z různých oblastí fyziky, jejichž rozbor bude tvořit hlavní část přednášky. Předpokladem je znalost funkcí probíraných na SŠ a základy práce s nimi.

Záznam přednášky můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p4cbkmjlix5/

Studijní text pak můžete stáhnout z http://fykos.cz/rocnik26/prednasky/aproximace.pdf

____________________________________________________________

29. listopadu 2012: O čem se mluví v CERNu (přednáška FYKOSu - Mgr. Martin Rybář)

V laboratoři jaderné a částicové fyziky CERN byl v roce 2009 uveden do provozu největší urychlovač částic LHC (Large Hadron Collider), ve kterém se srážejí dva protonové svazky nebo jádra olova urychlená téměř na rychlost světla. Úkolem LHC a 4 velkých detektorů je studium hmoty za extrémních podmínek a základních principů fyziky mikrosvěta. V úvodu přednášky shrneme základní poznatky fyziky elementárních částic a historii instituce CERN. Po tomto úvodu se zaměříme na popis LHC, 4 velkých
detektorů a budeme diskutovat principy detekce jednotlivých druhů záření. Na závěr ukážeme první zajímavé fyzikální výsledky ze srážek protonů i těžkých iontů. Přednáška bude doplněna ukázkou některých částí detektoru ATLAS.

Záznam přednášky můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p76epzzlug6/

Samotné slidy k přednášce najdete na http://fykos.cz/rocnik26/prednasky/prednaska-2012-11-29.pdf

____________________________________________________________

15. listopadu 2012: Statistika (přednáška FYKOSu - Jakub Kocák)

Na přednášce si ukážeme základní pojmy statistiky (náhodná veličina, pravděpodobnost, hustota pravděpodobnosti), základní rozdělení (binomické, Gaussovské,...) a aplikaci statistiky na výsledky měření (odhady charakteristik, chyby měření).

Záznam přednášky můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p19deesvtei/

____________________________________________________________

1. listopadu 2012: Hydrostatika a hydrodynamika (přednáška FYKOSu - Bc. Lukáš Ledvina)

Odvodíme si Archimédův zákon, vztah pro vztlakovou sílu a tlak v jisté hloubce. Dále pak zákon zachování energie neboli Bernoulliho rovnici pro proudící ideální kapalinu. Nakonec se podíváme, co to je viskozita.

Záznam přednášky můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p77h06hyx3u/

____________________________________________________________

18. října 2012: Mechanika kladek (přednáška FYKOSu - Ján Pulmann) 

Připomeneme si několik známých úloh o kladkách a projdeme potřebnou fyziku. Podíváme se i na příklad, ve kterém není vše takové jaké se zdá. Co se stane, pokud vypustíme některé zjednodušující předpoklady? Dostaneme se tím k jiným zajímavým oblastem mechaniky.

Záznam přednášky můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p48f7amod1t/ (bohužel kvůli technickým problémům chybí posledních cca 10 minut)

____________________________________________________________

29. března 2012: Elektrostatika (Přednáška FYKOSu - Ján Pulmann)

Přednáška zčala základy elektrostatiky, nábojem a jeho polem, které popisuje Coulombov zákon. Dále přednášející Ján Pulmann zavedl elektrickou intenzitu a potenciál. Formuloval Gaussův zákon a použil ho v několika jednoduchých příkladech. 

Záznam přednášky můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p97086185/

____________________________________________________________
15.3. 2012, 18.00 Základy tzv. vyšší matematiky 2 (Přednáška FYKOSu - Mgr. Tomáš Jirotka)

V navazující přednášce byly vyloženy elementy počtu integrálního. Na vypočtených příkladech se mohli studenti
 naučit získané dovednosti samostatně aplikovat při řešení každodenních problémů z různých oblastí fyziky
a geometrie.

Záznam pořadu můžete sledovat na  https://connect.cesnet.cz/p76918435/

____________________________________________________________
1.3. 2012, 18.00 Základy tzv. vyšší matematiky 1 (Přednáška FYKOSu - Mgr. Tomáš Jirotka)

Přednáška je určená především studentům nematuritních ročníků středních škol a jejím cílem bude vysvětlit
posluchači, jak správně pracovat s limitami reálných funkcí a jejich derivacemi. Na příkladech ukážeme použití
těchto technik ve fyzikálních úlohách. Předpokládá se povědomí o goniometrických a exponenciálních funkcích.

Záznam přednášky můžete sledovat na   https://connect.cesnet.cz/p95375548/.

____________________________________________________________

20.1.2012, 18.00  Geometrická zobrazení II

Ve druhém dílu přednášky o geometrických zobrazeních pohovořil Mirek Olšák z MFF UK o tom, jak se skládají stejnolehlosti, co se skrývá pod tajemným názvem spirální podobnost, či jak z elipsy vyrobit kružnici.

Záznam pořadu můžete sledovat na adrese https://connect.cesnet.cz/p41028647/

____________________________________________________________
15.11. 2011, 18.00 Geometrická zobrazení

Kapitola geometrických zobrazení je jednou z nejpoutavějších oblastí planimetrie. V přednášce byly postupně představena všechna shodná zobrazení (včetně osového posunutí) a jejich aplikace v důkazových úlohách. Účastníci si měli možnost rozmyslet, jak se zobrazení skládají a objevit, v čem tkví význam osové souměrnosti. Přednáška se dotkla i jednoho podobného zobrazení, totiž stejnolehlosti. Veškerou vyloženou látku autor Josef Tkadlec z MFF UK hojně ilustroval příklady, v jejichž řešení se geometrická zobrazení (zpravidla trikově) použijí.

Záznam pořadu můžete sledovat na adrese https://connect.cesnet.cz/p92878633/

____________________________________________________________
7.6. 2011, 18.00 Může se Země srazit s planetkou (II.) a co dělat v případě, že ano?

Miloš Tichý nás ve druhém díle interaktivní přednášky seznámil s aktuálními informacemi o výzkumu populace blízkozemních planetek a s plány pro případ hrozící srážky Země s planetkou.

Záznam pořadu můžete sledovat na adrese https://connect.cesnet.cz/p38825631/

____________________________________________________________

12.4. 2011, 18.00 Online prezentace seminárek

První online prezentace přivedly dohromady prezentující živě i prezentující online, porotce, kteří byli přítomni živě i porotce, který byl přítomen online. Kurzy, ve kterých tyto seminární práce vznikly, byly: Software Mathematica, Flash, Matematika 0, Chemie III.

Záznam pořadu můžete sledovat na adrese https://connect.cesnet.cz/p26224371/

____________________________________________________________

12.4. 2011, 18.00 Může se Země srazit s planetkou?

Pořad, jehož hostem byl Miloš Tichý, vedoucí Observatoře Kleť, kde se zabývá výzkumem planetek a komet, zejména blízkozemními objekty, byl prvním dílem tématu blízkozemních planetek.
Věnoval se jejich vzniku, vlivu na vývoj Země, četnosti a struktuře jejich populace. Konkrétněji se  věnoval problematice výpočtů jejich drah a ohledem na pravděpodobnost srážek asteroidů se Zemí, a to vše v kontextu mezinárodní spolupráce.

Záznam pořadu můžete sledovat na https://connect.cesnet.czz/p30134296/
____________________________________________________________

31.3. 2011, 18:00 Jak chápat nadání a co s ním?
Hosty pořadu byli přední čeští odborníci z pedagogické, poradenské a výzkumné praxe zabývající se nadáním, identifikací nadaných a další prací s ním. K diskuzi usedli Doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.; Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.; Mgr. Miloslav Hubatka, Mgr. Libuše Vlková, RNDr. Stanislav Zelenda, PhDr. Eva Vondráková.

Záznam můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p60702620/
____________________________________________________________

29.3.2011, 18:00 Talent nejen na internetu  
Jaké jsou možnosti pro zvídavé žáky se zájmem o bádání a práci na projektech? Zástupci různých programů a aktivit se přišli podělit o své zkušenosti.

Záznam můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p60652615/ (omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku)
____________________________________________________________

15.3.2011, 18:00 Zajímavé fyzikální experimenty
Host pořadu doc. Zdeněk Drozd z Matematicko-fyzikální fakulty UK, se zabývá didaktikou fyziky. Je znám svým neotřelým přístupem, zajímavými experimenty a zasvěceným výkladem, které používá pro přiblížení jednoduchých i složitých fyzikálních problémů. V jeho podání je fyzika skutečně hravou disciplínou a ani si nevšimnete jak a jste zataženi přímo do centra problému.

Záznam pořadu můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p45241074/
____________________________________________________________
1.3.2011, 18:00 Zbraně hromadného ničení a odzbrojení
Hostem pořadu bude Prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc. z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity. Celoživotně se věnuje problematice chemie a toxikologie extrémně toxických sloučenin včetně chemických zbraní. Je celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu chemických a fyzikálních vlastností vojenských otravných látek a vývoje metod na jejich detekci a také dekontaminaci v civilním i vojenském prostředí. Působí také v oblasti chemické bezpečnosti, odzbrojení, provádí expertízy při haváriích s uvolněním toxických, infekčních a radioaktivních materiálů. Je členem mnoha vědeckých orgánů a institucí, např. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, NATO Research and Technology Organisation, Státního výboru pro jadernou bezpečnost a dalších.

Záznam tohoto pořadu můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p17662583/
____________________________________________________________
15.2.2011, 18:00 Lanthanoidy – prvky vzácných zemin
Hostem pořadu bude RNDr. Jan Rohovec, Ph.D., který vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor anorganická chemie. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá analytickou chemií, zejména analýzou chemického složení přírodnin.
Přednáška bude zaměřena na výskyt, chemické vlastnosti a použití lanthanoidů a jejich sloučenin. Bude diskutována separace lanthanoidů z přírodních surovin, elektronová stavba lanthanoidů a příslušných iontů, oxidační čísla. Z možných použití bude demonstrováno užití v elektrotechnice, optických prvcích, automobilovém průmyslu a medicíně.

Záznam tohoto pořadu můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p84849301/

____________________________________________________________
1.2.2011, 18:00 Nanotechnologie a povrchy
V čem tví kouzlo malých rozměrů? Kde lze nalézt nanotechnologie běžně okolo nás? Jak vytvořit nanostruktury? Jak interagují povrchy s makroskopickými objekty? Co jsou plazmové polymery a k čemu se hodí?
Na tyto otázky se pokusí odpovědět Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře makromolekulární fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Záznam tohoto pořadu můžete sledovat na https://obelix.cesnet.cz/p51411225/

____________________________________________________________
18.1. 2011, 18:00 Co je vlastně nového v moderní fyzice oproti klasické?
Jak se na hmotu a přírodní zákony dívá předklasická (Aristotelská), klasická (Newtonovská) fyzika? A co klíčového se z těchto pohledů mění v kvantové fyzice a v teoriích relativity? O tom a mnohém dalším z oblastí (nejen) fyziky můžete diskutovat s doc. Janem Obdržálkem, vyučujícím na MFF UK a instruktorem Talnetu.

Záznam tohoto pořadu můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p60486399/
____________________________________________________________
7.12. 2010, 18:00 Jak se dělá počasí (Nejen v České televizi)?
Hostem v pořadí třetího dílu Café Talnet bude Mgr. Michal Žák PhD. Náš host kromě toho, že pracuje jako redaktor meteorologického zpravodajství České televize, je také odborným asistentem na Katedře meteorologie a ochrany prostřední na Matematicko-fyzikální fakultě UK a vědeckým pracovníkem na Oddělení všeobecné klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu. Pokud vás zajímají otázky jako například: Jak se připavuje předpověď počasí (nejen) v České televizi? Co musí udělat moderátor, než se objeví na obrazovce? A jak je předpověď počasí přesná? Co se daří a co nikoliv předpovídat a proč? Potom sledujte třetí díl Café Talnet.

Záznam tohoto pořadu můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p75783196/
____________________________________________________________
30.11.2010 18:00 Otázky bioetiky
Druhý díl našeho pořadu navštíví profesor Jaroslav Petr, který působí na VÚ živočišné výroby, kde se zabývá reprodukční biologií hospodářských zvířat. Přednáší o biotechnologiích na České zemědělské univerzitě v Praze, Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je předsedou České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organizmy při Ministerstvu životního prostředí ČR. Ve volném čase se zabývá popularizací výsledků vědeckého bádání. Je také autorem knihy Klonování. Hrozba, nebo naděje?, která hledá odpovědi na otázky genového inženýrství a zkoumá tuto problematiku i z hlediska práva, etiky či ekologie. Spolupracuje s Českým rozhlasem, Lidovými novinami, Respektem a řadou dalších médií. Píše sci-fi. Jeho povídky vyšly v několika antologiích u nás i v zahraničí.

Záznam tohoto pořadu můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p25217139/

____________________________________________________________
23.11.2010 15:30 Zahrajte si s námi T-hru
Vysílání prvního dílu Café Talnet tentokrát hravého. Víte, co je T-hra, neboli Talneťácká deskovka? Jste dokonce autory některých otázek? Chcete se pobavit a ověřit si své vědomosti z různých oborů? Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, potom vás jistě bude zajímat historicky první veřejná hra, která se uskuteční virtuálně v prvním vysílání Café Talnet.

Záznam tohoto pořadu můžete sledovat na https://connect.cesnet.cz/p54875372/

Komentáře (pro přihlášené)

Doporučujeme Doporučujeme

Otevřeny registrace do T-kurzů

Do ročníku 2019 - 2020 je možné se přihlašovat do upravené nabídky T-kurzů. Přihlášku naleznete...

Letní soustředění 2019

Přihlašování ukončeno. Pokud byste chtěli jet a nestačili jste se přihlásit, kontaktujte Štěpán...

Otevřena první jarní T-exkurze

Na první T-exkurzi se již můžete přihlásit . Další připravujeme a budeme postupně zveřejňovat v...

Přihlašování do druhých bloků T-kurzů otevřeno

Do konce ledna 2019 je otevřeno přihlašování do druhých bloků T-kurzů (těch, které to umožňují -...