Aktuality Aktuality

Příprava T-expedice 2019 Jeseník

Přípravy T-expedice jsou v plném proudu, online prostředí je nabité informacemi a Jeseník a jeho okolí nás očekává s otevřenou náručí.

Ve dnech 22. -23. července se čtyřčlenná výprava ve složení Štěpán, Katka, Pepa a František vydala do Jeseníku. První den jsme navštívili lokality v okolí Šumného a Keprnického potoka, kde bude působit hydrobiologická sekce,  a spolu s jesenickým badatelem Laďou Šuskou mladším vyzkoušeli nové sondy přímo v terénu. O pohoštění a ubytování na noc se postaral Laďa Šuška starší, který je místní legendou woodcraftu a práce s dětmi a mládeží v Jeseníku obecně. 

Druhý den jsme pokračovali do archivů Jeseníku, a pak do Žulové, která bude dějištěm Františkova pátrání po zrušených železničních tratích.

Akce přinesla své ovoce a příprava celé expedice se zas posunula o notný kus dál.

Pokud jste se ještě nepřihlásili a máte o expedici zájem, neváhejte. Poslední volná místa v hydrobiologické a historické sekci čekají právě na vás!

Přihláška zde

Otevřeny registrace do T-kurzů

Do ročníku 2019 - 2020 je možné se přihlašovat do upravené nabídky T-kurzů. Přihlášku naleznete na Přihláška do T-kurzů na školní rok 2019 - 2020 anotace kurzů na http://www.talnet.cz/t-kurzy . Přihláška je otevřena do konce září 2019.

T-expedice 2019

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a jeho přípravy v online prostředí. Mezi přípravné činnosti patří výběr a specifikace badatelských záměrů, teoretická příprava, orientace v literatuře, příprava na činnosti na místě, sestavení badatelského týmu.

Expedice Talnetu slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat svět kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno?

 

Přihlašování ukončeno, kapacita naplněna, v případě zájmu o účast kontaktujte Štěpána Peterku (peterka@nidv.cz, 722 967 630)

Termín prezenční části: 24. srpna až 31. srpna 2019

Ubytování je zajištěno v Internátu a Hotelu M, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník.

Každý účastník má možnost zvolit si badatelský záměr, v jehož rámci se bude účastnit expedice.  V přihlášce si vybere primární téma, kterému se chce věnovat a náhradní - pokud by primární záměr byl již obsazen.
K dispozici je šest badatelských sekcí:

Automatizace pečování o domácí rostliny (elektrotechnika,informatika)

Cílem elektrotechnické sekce bude sestrojení a naprogramování přístroje pečujícího o pokojovou rostlinu pomocí volně přístupných elektronických komponent. Během online přípravy se badatelé seznámí s mikrokontroléry (Arduino, Nucleo) a se vstupními (senzory) a výstupními (motory, LED, …) periferiemi, které lze k sestavení zařízení využít - od teploměru a fotodiod, přes čerpadlo k zalévání, až k motorům pro přesun na vhodnější místo. Úloha nabízí spoustu možností provedení a badatelé dostanou možnost navrhnout strukturu zařízení, tedy jaké senzory a akční prvky použijeme. Náplní práce v prezenční části bude pak zapojení periferií do obvodů a jejich řízení pomocí mikrokontroléru. Dřívější zkušenosti s programováním mikrokontrolérů jsou výhodou, nikoliv však podmínkou k účasti.

Vede Bohumila Potočná

Bílá Voda ve stínu hákového kříže (historie)

Cílem sekce je zmapování dějin obce Bílá Voda v období 1938 – 1945. Badatelé se budou věnovat zejména těmto třem oblastem:

Zmapování sociálních problémů obyvatel Bílé Vody

Sledování proměn spolkového života obci a vliv církve na obec

Vykreslení politických dějin obce.

Vede Marek Palys, odborná garance Pavel Macháček

Hydrobiologické a floristické porovnání biotopů v blízkosti dvou přítoků Bělé (biologie)

Cílem inventarizace je vytvořit pokud možno kompletní seznam hydrobiologických organismů a cévnatých rostlin inventarizovaného území, který současně umožní srovnání zjištěného stavu s budoucím stavem prováděným stejnou metodikou. Vedle kvalitativních informací o hydrobiologii toků a celkové florule území by měl inventarizační průzkum podat i dobrou představu o eventuálním výskytu významných druhů rostlin doloženou co nejpřesnější lokalizací, základními kvantitativními údaji (odhadem početnosti, plochy apod.) vypovídajícími o stavu jejich populací.

Vede Kateřina Sochorová, odborná garance Kateřina Remišová

Na fyziku v týmu – příprava na Turnaj mladých fyziků

Badatelská sekce bude věnovat svůj čas zajímavým a otevřeným fyzikálním problémům, především rozpracování a  řešení vybraných úloh ze zadání pro Turnaj mladých fyziků pro následující školní rok. Na rozdíl od školních experimentů nebo příkladů z olympiád a jiných soutěží nemusí mít úlohy jednoznačné výsledky a bude záležet na týmu fyzikální sekce, jak je uchopí a k jakému výsledku je dovede. Je vítáno vymýšlení témat ze strany badatelů (jejich finální výběr bude proveden po domluvě s expertem) a především spolupráce a kooperace při jejich řešení.  Vzhledem k interdisciplinaritě T-expedice je velmi pravděpodobné, že se na fyzikální sekci budou obracet ostatní sekce s drobnými problémy ze svého oboru.

Kvůli předpokládané náročnosti a ke zkoumání pokročilejších fyzikálních jevů se účast doporučuje především studentům navštěvujícím druhý stupeň střední školy. S tím souvisí i nezbytná online příprava spuštěná začátkem srpna; zabere několik málo hodin, ale bude zásadní při plánování následného výzkumu na T-Expedici.

Vede Ngoc Hung Hoang, odborná garance Jan Brandejs

Vegetační průzkum okolí vybraných jesenických potoků (botanika,ekologie) 

Botanická sekce se bude během vegetačního průzkumu soustředit  na druhy červeného seznamu (C1, C2, C3, C4a, C4b) a zákonem chráněné (§2, §3). Jesenická oblast jich nabízí nemálo a to i mimo rezervační oblasti. Mimorezervační oblasti nebývají častým cílem průzkumů "profesionálních botaniků", jsou rozsáhlé, mohou se jevit jako ne příliš zajímavé pro průzkum a to i z ekonomických důvodů. Předběžně stanovené cíle průzkumů naší botanické sekce spočívají v komparaci jednotlivých lokalit uvedených potoků z hlediska vegetace zasazené do celkových ekologických souvislostí. Dalším, jistě nikoliv nezajímavým cílem je kontrastovat ostrůvkovitě roztroušenou chráněnou "divočinu" s antropogennější krajinou mezi lokalitami, která tak tvoří reprodukční bariéry.

Vede Martina Röhlichová

Vývoj landartu (umělecké tvorby ve vztahu ke krajině) na Jesenicku ve 20. století (kultura, umění, sociologie)

Zajímá Tě krajina, kultura a jejich vzájemné prolínání? Dokážeš hledat souvislosti? Myslíš si, že odkaz doby minulé má vliv i na současnost? Baví Tě nacházet i jiný než prvoplánový smysl věcí?

Překotné 20. století se svými rychlými změnami mezi jednotlivými, poměrně jednoznačnými obdobími je svým způsobem v lidské historii jedinečné. Podobně tomu bylo i u tvorby v krajině, která tyto jednotlivá období bezprostředně reflektuje. Jak člověk prostřednictvím své účelové/umělecké tvorby ovlivnil krajinu na Jesenicku a jaký to mělo dopad na okolí? V čem tkví podstata a hodnota vybraných prvků a jak ovlivnily člověka v různých etapách století? Jaký význam můžou mít pro Jesenicko v budoucnosti, jaký je jejich odkaz?

Vede Lukáš Abt

Cena:

Účastnický poplatek je 450,- Kč.  V ceně je zahrnuto ubytování, strava, práce expertů a organizátorů, místní doprava během expedice. Projekt T-expedice finančně podporuje Talentcentrum NIDV. Poplatek uhraďte na účet 79530011/0100 s variabilním symbolem 8922

Účastníci si budou hradit jízdné.

Kontakty pro dotazy:

Štěpán Peterka - peterka@nidv.cz, 722 967 630

Vojtěch Tutr - tutr@nidv.cz, 777 526 649

T-kurzy pomalu končí, za měsíc začne přihlašování do nového ročníku

V T-kurzech probíhá obhajoba seminárních prací, která potrvá až do letního soustředění na přelomu května a června. Poté bude otevřena přihláška do nového ročníku. 

Letní soustředění 2019

Přihlašování ukončeno. Pokud byste chtěli jet a nestačili jste se přihlásit, kontaktujte Štěpán Peterku (722 967 630)

Termín: čtvrtek 30. 5. - neděle 2. 6. 2019

Místo konání: Zámek, Spálené Poříčí

Před odjezdem Vám zašleme tiskovou verzi přihlášky. Tu podepište a vezměte sebou na soustředění.

Cena: pro účastníky je cena dotovaná Talnetem 400,- Kč
To je plná cena (ubytování, plná penze včetně pitného režimu na celé tři dny) - Talnet ale nabízí celou řadu slev:

za prezentaci zájmového tématu 100,- (viz níže)

za více než 50% bodů v T-kurzu 50,- (za dosud ohodnocené lekce kurzu)

za více než 75% bodů v T-kurzu 100,- (za dosud ohodnocené lekce kurzu)

za směnitelné Talenty (propagační akce typu přednáška pro třídu, účast na veletrhu na stánku Talnetu apod. ) lze čerpat slevy v poměru 3 Kč za 1 ST. Aktuální stav kont s Talenty sdělí na vyžádání Vojtěch Tutr nebo pokud někdo propagoval v době od letních prázdnin uvedeným způsobem Talnet, ať se ozve Vojtovi Tutrovi na tutr@nidv.cz.

Lze kombinovat slevy za prezentace se slevami za body v kurzu a prezentaci zájmového tématu. Přitom je možné získat maximálně totální slevu – tzn. že budete platit 0,- Kč, nemůže dojít k tomu, že bychom v rámci získaných slev někomu dopláceli.

Zálohu ve výši 300,- Kč uhraďte nejpozději do 25. 5. 2019 na účet NIDV  79530011/0100 variabilním symbolem 7319. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno účastníka, za kterého je zaplaceno. Jinak nebudeme schopni platbu identifikovat. Účastníci ze zahraničí mohou zaplatit poplatek v hotovosti až na místě.

Hlavní body programu: 

 • všímavost, zklidněná mysl a otevřená pozornost - mindfulness
 • prezentace seminárních prací a zájmových témat, představení badatelských záměrů pro T-expedici 2019
 • k čemu je koučing?
 • odborný program (tentokrát zejména klimatologie a chemie)
 • výlet do okolí
 • tradiční večerní deskové a další hry

Doprava: Jízdné vlakem do Plzně si platí účastníci. Nezapomeňte si žákovské průkazy, které Vám zaručují velkou slevu.  Odvoz od vlaku zajišťujeme na náklady Talnetu.

Sraz

Praha Hlavní nádraží 12.30 před ČD centrem (prodejnou jízdenek) v nejnižším patře.

Další možnosti srazu:

Plzeň hlavní nádraží 14.40 - 15.00 (po příjezdu vlaku od Prahy a do odjezdu autobusu

Spálené Poříčí zámek v 15.30 hod

Na společné cestě se mohou domluvit lidé cestující z jiných míst ČR. Využijte k tomu diskuzi v kurzu Společné prostředí, kam mají přístup všichni.

Návrat 

odjezd ze Spáleného Poříčí 13,20
Plzeň hl. n. 14.00 příjezd, 14,20 odjezd vlakem na Prahu
Praha 15,49

Nezapomeňte si vzít s sebou:

 • vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou vám zašleme po zaplacení poplatku
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • průkazku na vlak
 • pevnou obuv (nejlépe ještě jedny venkovní boty v případě promoknutí), vybavení proti dešti, horku, slunci a nepohodě, přezůvky
 • hodí se deka (proti případnému chladu v objektu)
 • kapesné dle úvahy
 • teplé oblečení, pokrývku hlavy
 • tužku a papír na poznámky
 • v případě příhodných sněhových podmínek běžky
 • věci pro zpříjemnění pobytu – např. společenskou hru, fotoaparát, hudební nástroj, dobrou náladu :-)


Potvrzení do školy: Kdo bude kvůli omluvence do školy potřebovat potvrzení o účasti na soustředění, nechť napíše na tutr@nidv.cz . Minimálně dva dny předem.

Prezentace zájmového tématu: Jako každý rok vyzýváme všechny účastníky, aby zapřemýšleli, zda by si nemohli zpracovat pro své kolegy nějaké zajímavé téma formou minipřednášky, pokusu, workshopu, prezentace… a jiné. A pokud zjistí, že ano, aby tak učinili a dali vědět Vojtovi (tutr@nidv.cz).

Kontakt na organizátory v době soustředění:

- Vojtěch Tutr – 777 526 649
- Štěpán Peterka - 722 967 630
- Miroslav Litavský - 777529 028
 

S případnými dotazy, připomínkami a požadavky se obracejte na tutr@nidv.cz případně diskutujte v kurzu Společné prostředí.

Zajímá-li vás, jak to na soustředku vypadá, můžeš si pročíst reporty z minulých na http://www.talnet.cz/soustredeni ]

Přihláška do 19.5.2019

Otevřena první jarní T-exkurze

Na první T-exkurzi se již můžete přihlásit. Další připravujeme a budeme postupně zveřejňovat v téže sekci.

Přihlašování do druhých bloků T-kurzů otevřeno

Do konce ledna 2019 je otevřeno přihlašování do druhých bloků T-kurzů (těch, které to umožňují - proto v přihlášce některé nenajdete). Anotace všech kurzů (tedy i těch neotevíraných pro 2. blok najdete zde. Přihlášku zde.

Tak se neváhejte přihlásit.

Zimní soustředění 2019

Přihlašování z kapacitních důvodů ukončeno

Termín: čtvrtek 31.1. - neděle 3.2.2019

Místo konání: Hotel Renospond, Proseč u Skutče, část Zderaz

Před odjezdem Vám zašleme tiskovou verzi přihlášky. Tu podepište a vezměte sebou na soustředění.

Cena: pro účastníky je cena dotovaná Talnetem 400,- Kč
To je plná cena (ubytování, plná penze včetně pitného režimu na celé tři dny) - Talnet ale nabízí celou řadu slev:

za prezentaci zájmového tématu 50,- (viz níže)

za více než 50% bodů v T-kurzu 50,- (za dosud ohodnocené lekce kurzu)

za více než 75% bodů v T-kurzu 100,- (za dosud ohodnocené lekce kurzu)

za směnitelné Talenty (propagační akce typu přednáška pro třídu, účast na veletrhu na stánku Talnetu apod. ) lze čerpat slevy v poměru 3 Kč za 1 ST. Aktuální stav kont s Talenty sdělí na vyžádání Vojtěch Tutr nebo pokud někdo propagoval v době od letních prázdnin uvedeným způsobem Talnet, ať se ozve Vojtovi Tutrovi na tutr@nidv.cz.

Lze kombinovat slevy za prezentace se slevami za body v kurzu a prezentaci zájmového tématu. Přitom je možné získat maximálně totální slevu – tzn. že budete platit 0,- Kč, nemůže dojít k tomu, že bychom v rámci získaných slev někomu dopláceli.

Zálohu ve výši 300,- Kč uhraďte nejpozději do 25. 1. 2019 na účet NIDV  79530011/0100 variabilním symbolem 1738. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno účastníka, za kterého je zaplaceno. Jinak nebudeme schopni platbu identifikovat. Účastníci ze zahraničí mohou zaplatit poplatek v hotovosti až na místě.

Hlavní body programu: 

- Quo vadis?

- prezentace seminárních prací a zájmových témat

- přednáška Emilie Petríkové o tom, proč se věnovat vědě, informace a rozhovor s ní zde

- hra "Insurance Rush" od Petra Dika, který se věnuje aplikované matematice

- odborný program, připravený instruktory Talnetu

- výlet do okolí

- tradiční večerní deskové a další hry

Doprava: Jízdné si platí účastníci. Nezapomeňte si žákovské průkazy, které Vám zaručují velkou slevu.  

Sraz

Praha Hlavní nádraží 11.25 před prodejnou jízdenek.

Další možnosti srazu:

Česká Třebová nádraží 13.51 - 14.13 (po příjezdu vlaku od Prahy a do příjezdu vlaku z Brna)

Renospond  po 14.45 hod

Na společné cestě se mohou domluvit lidé cestující z jiných míst ČR. Využijte k tomu diskuzi v kurzu Společné prostředí, kam mají přístup všichni.

Doporučené spoje:

Praha hl. n. 11:58 (se společným srazem)

Ostrava hl. n. 12:15

Brno hl.n. 12:53

Návrat 

odjezdy z České Třebové
do Prahy 14.05 - příjezd 15.39
do Brna 13.51 - příjezd 15.03
do Ostravy 14.01 - příjezd 15.48

Nezapomeňte si vzít s sebou:
- vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou vám zašleme po zaplacení poplatku
- kartičku zdravotní pojišťovny
- pevnou obuv (nejlépe ještě jedny venkovní boty v případě promoknutí), vybavení proti dešti, sněhu a nepohodě, přezůvky
- hodí se deka (proti případnému chladu v objektu)
- hodí se i termoska
- kapesné dle úvahy
- teplé oblečení
- tužku a papír na poznámky
- v případě příhodných sněhových podmínek běžky
- věci pro zpříjemnění pobytu – např. společenskou hru, fotoaparát, hudební nástroj, dobrou náladu :-)

Potvrzení do školy: Kdo bude kvůli omluvence do školy potřebovat potvrzení o účasti na soustředění, nechť napíše na tutr@nidv.cz . Minimálně dva dny předem.

Prezentace zájmového tématu: Jako každý rok vyzýváme všechny účastníky, aby zapřemýšleli, zda by si nemohli zpracovat pro své kolegy nějaké zajímavé téma formou minipřednášky, pokusu, workshopu, prezentace… a jiné. A pokud zjistí, že ano, aby tak učinili a dali vědět Vojtovi (tutr@nidv.cz).

Kontakt na organizátory v době soustředění:

- Vojtěch Tutr – 777 526 649
- Štěpán Peterka - 722 967 630
- Miroslav Litavský - 777529 028
 

S případnými dotazy, připomínkami a požadavky se obracejte na tutr@nidv.cz případně diskutujte v kurzu Společné prostředí.

Zajímá-li Tě, jak to na soustředku vypadá, můžeš si pročíst reporty z minulých na http://www.talnet.cz/soustredeni ]

T-exkurze podzim-zima 2018

Nabídka T-exkurzí pro podzim - zima 2018 - 2019 se bude průběžně doplňovat

Vyzkoušej si nové technologie - kapacita naplněna

Zajímá tě robotika, programování a virtuální/rozšířená realita? Nemáš s těmito oblastmi zkušenosti? Pak přijď na exkurzi do Talentpointu Intellectus a během 3 hodin si ukážeme, jak fungují roboti Ozobot, naprogramujeme si elektronickou destičku (malý mikropočítač) a podíváme se i na virtuální/rozšířenou realitu a její využití v praxi.

V případě, že bude čas, zalétáme si i s dronem.

Exkurze je vhodná pro úplné začátečníky - pojedeme v daných oblastech od úplného začátku.


Lektor: Zdeněk Smrčka


Časová náročnost: 3 hodiny

Termín návštěvy exkurze: pátek 21. 12. 2018, od 14:00 do 17:00

Věk účastníků: vhodné od 10 let do 16 let

Kapacita: 10 lidí

Místo konání: Talentpoint Intellectus, Základní škola Nedvědovo náměstí, Nedvědovo náměstí 140/13, 147 00 Praha 4 – Podolí

 

T-exkurze do hlubin: Přizpůsobeni oceánu

Aneb... Proč máš, žraločku, tak velké zuby?

Ponoř se s námi do vod Mořského světa a zjisti, kde se v oceánu nachází starobylí šlechtici s modrou krví nebo proč raději neochutnávat čerstvě utržené mořské jablko. Během online přípravy se nejdříve seznámíme s oceánem jakožto prostředím nesmírně variabilním a bohatým, zároveň odhalíme neuvěřitelnou rozmanitost živočichů v něm žijících. Při návštěvě akvárií se pak zaměříme na to, proč mořští živočichové vypadají tak, jak vypadají, jakým způsobem žijí nebo jak se brání nepříteli.

Pokud tě láká moře a život v něm anebo tě zajímá, jak si ryby svítí ve tmě, je tato ekofyziologicky laděná T-exkurze právě pro tebe!

Lektor: Kateřina Remišová

Časová náročnost: cca 6 hodin online, cca 3 hodiny v Mořském světě

Věk účastníků: vhodné od 12 do 17 let

Maximální kapacita: 16 účastníků

Termín prezenční části: pátek 14. 12. 2018, 11:00

Místo konání prezenční části: Mořský svět, Výstaviště Praha 7 Holešovice

 

 

Přihláška do T-exkurze

Harmonogram Talnetího roku

Zajímá Vás, kdy se budou konta soustředění? Kdy T-expedice? Kdy jsou přestávky v T-kurzech a kdy se můžete těšit na T-exkurze?

Podívejte se do harmonogramu Talnetu.

Je zobrazeno 11 - 20 položek z celkového počtu 275.
Položek na stránku 10
  28