Aktuality Aktuality

«Zpět

T-expedice 2019

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a jeho přípravy v online prostředí. Mezi přípravné činnosti patří výběr a specifikace badatelských záměrů, teoretická příprava, orientace v literatuře, příprava na činnosti na místě, sestavení badatelského týmu.

Expedice Talnetu slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat svět kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno?

 

Přihlašování ukončeno, kapacita naplněna, v případě zájmu o účast kontaktujte Štěpána Peterku (peterka@nidv.cz, 722 967 630)

Termín prezenční části: 24. srpna až 31. srpna 2019

Ubytování je zajištěno v Internátu a Hotelu M, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník.

Každý účastník má možnost zvolit si badatelský záměr, v jehož rámci se bude účastnit expedice.  V přihlášce si vybere primární téma, kterému se chce věnovat a náhradní - pokud by primární záměr byl již obsazen.
K dispozici je šest badatelských sekcí:

Automatizace pečování o domácí rostliny (elektrotechnika,informatika)

Cílem elektrotechnické sekce bude sestrojení a naprogramování přístroje pečujícího o pokojovou rostlinu pomocí volně přístupných elektronických komponent. Během online přípravy se badatelé seznámí s mikrokontroléry (Arduino, Nucleo) a se vstupními (senzory) a výstupními (motory, LED, …) periferiemi, které lze k sestavení zařízení využít - od teploměru a fotodiod, přes čerpadlo k zalévání, až k motorům pro přesun na vhodnější místo. Úloha nabízí spoustu možností provedení a badatelé dostanou možnost navrhnout strukturu zařízení, tedy jaké senzory a akční prvky použijeme. Náplní práce v prezenční části bude pak zapojení periferií do obvodů a jejich řízení pomocí mikrokontroléru. Dřívější zkušenosti s programováním mikrokontrolérů jsou výhodou, nikoliv však podmínkou k účasti.

Vede Bohumila Potočná

Bílá Voda ve stínu hákového kříže (historie)

Cílem sekce je zmapování dějin obce Bílá Voda v období 1938 – 1945. Badatelé se budou věnovat zejména těmto třem oblastem:

Zmapování sociálních problémů obyvatel Bílé Vody

Sledování proměn spolkového života obci a vliv církve na obec

Vykreslení politických dějin obce.

Vede Marek Palys, odborná garance Pavel Macháček

Hydrobiologické a floristické porovnání biotopů v blízkosti dvou přítoků Bělé (biologie)

Cílem inventarizace je vytvořit pokud možno kompletní seznam hydrobiologických organismů a cévnatých rostlin inventarizovaného území, který současně umožní srovnání zjištěného stavu s budoucím stavem prováděným stejnou metodikou. Vedle kvalitativních informací o hydrobiologii toků a celkové florule území by měl inventarizační průzkum podat i dobrou představu o eventuálním výskytu významných druhů rostlin doloženou co nejpřesnější lokalizací, základními kvantitativními údaji (odhadem početnosti, plochy apod.) vypovídajícími o stavu jejich populací.

Vede Kateřina Sochorová, odborná garance Kateřina Remišová

Na fyziku v týmu – příprava na Turnaj mladých fyziků

Badatelská sekce bude věnovat svůj čas zajímavým a otevřeným fyzikálním problémům, především rozpracování a  řešení vybraných úloh ze zadání pro Turnaj mladých fyziků pro následující školní rok. Na rozdíl od školních experimentů nebo příkladů z olympiád a jiných soutěží nemusí mít úlohy jednoznačné výsledky a bude záležet na týmu fyzikální sekce, jak je uchopí a k jakému výsledku je dovede. Je vítáno vymýšlení témat ze strany badatelů (jejich finální výběr bude proveden po domluvě s expertem) a především spolupráce a kooperace při jejich řešení.  Vzhledem k interdisciplinaritě T-expedice je velmi pravděpodobné, že se na fyzikální sekci budou obracet ostatní sekce s drobnými problémy ze svého oboru.

Kvůli předpokládané náročnosti a ke zkoumání pokročilejších fyzikálních jevů se účast doporučuje především studentům navštěvujícím druhý stupeň střední školy. S tím souvisí i nezbytná online příprava spuštěná začátkem srpna; zabere několik málo hodin, ale bude zásadní při plánování následného výzkumu na T-Expedici.

Vede Ngoc Hung Hoang, odborná garance Jan Brandejs

Vegetační průzkum okolí vybraných jesenických potoků (botanika,ekologie) 

Botanická sekce se bude během vegetačního průzkumu soustředit  na druhy červeného seznamu (C1, C2, C3, C4a, C4b) a zákonem chráněné (§2, §3). Jesenická oblast jich nabízí nemálo a to i mimo rezervační oblasti. Mimorezervační oblasti nebývají častým cílem průzkumů "profesionálních botaniků", jsou rozsáhlé, mohou se jevit jako ne příliš zajímavé pro průzkum a to i z ekonomických důvodů. Předběžně stanovené cíle průzkumů naší botanické sekce spočívají v komparaci jednotlivých lokalit uvedených potoků z hlediska vegetace zasazené do celkových ekologických souvislostí. Dalším, jistě nikoliv nezajímavým cílem je kontrastovat ostrůvkovitě roztroušenou chráněnou "divočinu" s antropogennější krajinou mezi lokalitami, která tak tvoří reprodukční bariéry.

Vede Martina Röhlichová

Vývoj landartu (umělecké tvorby ve vztahu ke krajině) na Jesenicku ve 20. století (kultura, umění, sociologie)

Zajímá Tě krajina, kultura a jejich vzájemné prolínání? Dokážeš hledat souvislosti? Myslíš si, že odkaz doby minulé má vliv i na současnost? Baví Tě nacházet i jiný než prvoplánový smysl věcí?

Překotné 20. století se svými rychlými změnami mezi jednotlivými, poměrně jednoznačnými obdobími je svým způsobem v lidské historii jedinečné. Podobně tomu bylo i u tvorby v krajině, která tyto jednotlivá období bezprostředně reflektuje. Jak člověk prostřednictvím své účelové/umělecké tvorby ovlivnil krajinu na Jesenicku a jaký to mělo dopad na okolí? V čem tkví podstata a hodnota vybraných prvků a jak ovlivnily člověka v různých etapách století? Jaký význam můžou mít pro Jesenicko v budoucnosti, jaký je jejich odkaz?

Vede Lukáš Abt

Cena:

Účastnický poplatek je 450,- Kč.  V ceně je zahrnuto ubytování, strava, práce expertů a organizátorů, místní doprava během expedice. Projekt T-expedice finančně podporuje Talentcentrum NIDV. Poplatek uhraďte na účet 79530011/0100 s variabilním symbolem 8922

Účastníci si budou hradit jízdné.

Kontakty pro dotazy:

Štěpán Peterka - peterka@nidv.cz, 722 967 630

Vojtěch Tutr - tutr@nidv.cz, 777 526 649

Komentáře