Aktuality Aktuality

«Zpět

Přednášky FYKOSu za podpory Talnetu začnou od října 2014

Na cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky pořádané Fyzikálním korespondenčním seminářem zve i Talnet.

Během pěti společných večerů se budou přednášející zabývat problémy klasické fyziky, stejnosměrným proudem, pohyby těles v planetárních soustavách, hydrostatikou a aerostatikou a zpracováním fyzikálních měření. Celý tento cyklus bude koncipován jako příprava pro všechny kategorie fyzikální olympiády.


Přednášky se konají v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Troji – V Holešovičkách 2, Praha 8.
Účastníci se sejdou v přízemí nízkopodlažního objektu T každý druhý čtvrtek v 18:10. Plánovaná délka je 60 –
90 minut a vše je samozřejmě zdarma. Pokud se však nemůžete zúčastnit osobně, sledujte přímý přenos
přednášek s možností klást dotazy, či se následně podívejte na záznam. Konkrétní informace, jak se k nám
dostat, či jak nás sledovat naleznete na webu http://fykos.cz/prednasky.

Plán přednášek je následující:

16. října: Od problémů klasické fyziky ke kvantové mechanice (Václav Bára)
Populární přednáška o problémech klasické fyziky, o významných experimentech vedoucích k zavedení
kvantové mechaniky a nástin samotné teorie. Zbyde-li čas, podíváme se na problém Schrödingerovy kočky.

30. října: Stejnosměrné obvody (Lukáš Ledvina)
Na přednášce vyjdeme z Ohmova zákona, odvodíme si základní vztahy pro sériové a paralelní spojování
odporů a ukážeme si aplikace Kirchhoffových zákonů. V závěru se budeme zabývat výhodami použití
Théveninovy věty či transformace z hvězdy na trojúhelník.

13. listopadu: Pohyby těles v planetární soustavě (Ivo Vinklárek)
Přednáška se bude týkat kinematiky a dynamiky planet v planetárních soustavách. Základním kamenem
přednášky budou Keplerovy zákony. Vysvětlíme si termín plošné rychlosti a prozkoumáme vztah mezi
časovou periodou pohybu a vzdáleností oběžnice. Na přednášce budou také probrány základní vlastnosti
kuželoseček.

27. listopadu: Hydrostatika a aerostatika (Ján Pulmann)
Zopakujeme si základní pojmy z hydrostatiky o tlaku a jeho působení. Přiblížíme si zajímavé pokusy
a pokusíme se podívat na nějakou netriviální aplikaci hydrostatiky s povrchovým napětím.

11. prosince: Zpracování měření (Miroslav Hanzelka)
Přednáška bude zahrnovat tato témata: systematika nejistot, zásady při uvádění chyb (hlavně správné
zaokrouhlení), základy matematické statistiky, teorie náhodných chyb, výpočet chyby nepřímého měření
(aplikace Gaussova vzorce), regrese metodou nejmenších čtverců (především lineární) a její chyba, zásady
zpracování grafů.

Záznam proběhlých přednášek z roku 2013 na http://www.talnet.cz/cafe-talnet

Případné změny viz http://fykos.cz/

Komentáře