Rozvoj systému vzdělávacích příležitostí pro nadané žáky a studenty v přírodních vědách a matematice s využitím online prostředí – A-net Rozvoj systému vzdělávacích příležitostí pro nadané žáky a studenty v přírodních vědách a matematice s využitím online prostředí – A-net

Projekt CZ.2.17/3.1.00/31165 byl podpořen z OP PA.

Datum zahájení realizace: 1. ledna 2009

Datum ukončení realizace: 30. června 2011

Plánovaným cílem projektu bylo rozšíření a inovace identifikačních a vzdělávacích příležitostí pro kognitivně nadané a skrytě nadané děti (14 - 19 let) v Praze s využitím online prostředí, stimulace a zpřístupnění odborných kapacit a kombinací prezenčních a distančních aktivit. Tento cíl se podařilo naplnit prostřednictvím splnění specifických cílů projektu.

1)  Byla rozšířena systematická nabídka vzdělávacích aktivit pro nadané a skrytě nadané žáky ve věku 14 - 19 let. Nabídka je pestrá co do obsahu, forem práce (individuální týmová), stylů výuky a učení a respektuje typické vlastnosti nadaných (široké spektrum zájmů i schopnost pronikat hluboko do problematiky, vysokou kritičnost a náročnost). Témata fyzikální, biologická i chemická nabízí 4 stupně od věku 13/14 let do 18/19 let. Nabídnuty byly doprovodné vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností.

2)  Byly realizovány mezinárodní aktivity kladoucí vysoké nároky na účastníky z hlediska jejich jazykové vybavenosti, oborové znalosti a schopnosti spolupráce v mezinárodním týmu.

3)  Bylo modifikováno, vyvinuto a využito online prostředí pro masivní zpřístupnění tradičních forem práce s nadanými žáky, dále pro podporu kolaborativních, badatelských a produkčních aktivit.

4)  Ve spolupráci s učiteli a instruktory byly hledány nové cesty identifikace nadaných žáků, učitelům se zájmem o práci s nadanými byla nabídnuta příležitost k prohloubení znalostí, uplatnění a výměně zkušeností s ostatními kolegy.

5)  Do přímé práce s nadanými se podařilo zapojit další oborové experty v roli instruktorů kurzů, T-exkurzí či odborných konzultantů a systematicky s nimi pracovat zejména za účelem jejich vzdělávání v oblasti péče o nadané.

Během projektu bylo podpořeno 430 osob.

Vytvořeno či inovováno bylo 21 modulů kombinovaných kurzů pro nadané žáky, 4 podpůrné online prosemináře, 9 T-exkurzí pro nadané žáky, 1 mezinárodní aktivita pro nadané žáky, 1 Seminář pro učitele, 2 online kurzy pro instruktory, 25 kurzů z matematiky pro nadané žáky s online podporou.

Projekt A-net umožnil vyvinout řadu nástrojů pro podporu týmových badatelských aktivit a kooperativních činností pro online vzdělávání. Jako vývojová komponenta Talnetu výrazně přispěl v rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí pro nadané žáky!

Výstupy z projektu: Přehled výstupů, jejich stručný popis a linky na stažení zde

Komentáře (pro přihlášené)